Mur­ray: ”Ni­vån av sex­ism är overk­lig”

Den frans­ke dj:n Martin Sol­veigs ”twerk”-frå­ga till Bal­lon d’Or-vin­na­ren Ada He­ger­berg har fått stark kri­tik från fle­ra oli­ka håll.

Hufvudstadsbladet - - Sport - HBL-TT-REUTERS

Nors­ka an­fal­la­ren Ada He­ger­berg blev hi­sto­risk då hon som förs­ta kvinn­li­ga fot­bolls­spe­la­re fick mot­ta Bal­lon d’Or. Men pris­ut­del­ning­en i går kväll fick en ovän­tad vänd­ning då en av ga­lans vär­dar, den frans­ke dj:n Martin Sol­veig, frå­ga­de om hon kun­de ”twer­ka”.

Ada He­ger­berg, som med sitt Lyon vann bå­de Cham­pi­ons Le­a­gue och frans­ka li­gan ti­di­ga­re i år, såg ge­ne­rad ut och sva­ra­de ”nej”.

Sol­veig fick om­gå­en­de mas­siv kri­tik på so­ci­a­la me­di­er. In­te minst från den brit­tis­ke ten­nisstjär­nan An­dy Mur­ray.

”Än­nu ett ex­em­pel på den bi­sar­ra sex­ism som fort­fa­ran­de ex­i­ste­rar in­om spor­ten, skri­ver Mur­ray på Instagram.

Ber om ur­säkt

Martin Sol­veig ber om ur­säkt med en vi­deo som pub­li­ce­rats på Twit­ter. Han sä­ger att han in­te är till­räck­ligt bra på eng­els­ka och där­för in­te för­stod att hans frå­ga kun­de upp­fat­tas som en för­o­lämp­ning.

– Jag är för­vå­nad och över­ras­kad av vad jag lä­ser på in­ter­net, jag vil­le na­tur­ligt­vis in­te för­o­läm­pa nå­gon, sä­ger han, och för­kla­rar att det he­la var ett skämt – om än ett då­ligt.

Pra­ta­de ef­teråt

”Twer­king” är en dans­stil där dan­sa­ren står lätt hu­kan­de och bred­bent och ska­kar si­na höf­ter och rum­pa. Ada He­ger­berg själv sä­ger till BBC att hon där och då in­te tänk­te på Sol­veigs frå­ga som sex­u­el­la tra­kas­se­ri­er.

– Han (Sol­veig) kom till mig ef­teråt och var väl­digt led­sen för att det blev som det blev, sä­ger He­ger­berg.

FO­TO: LEHTIKUVA/FRANCK FIFE

■Dj:n Martin Sol­veig och fot­bolls­spe­la­ren Ada He­ger­berg.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.