Boll­för­bun­det ser ing­et pro­blem med re­san till Qa­tar

Kri­tik har rik­tats mot Boll­för­bun­det då man gick ut med ny­he­ten att herr­lands­la­get i bör­jan av ja­nu­a­ri be­sö­ker skan­dalom­su­sa­de bli­van­de VM-vär­den Qa­tar för ett trä­nings­lä­ger. Vid för­bun­det står man bakom rikt­lin­jen man drog i en nor­disk de­le­ga­tion.

Hufvudstadsbladet - - Sport - SPT/TOMMI WILLBERG

Då Boll­för­bun­det för­ra vec­kan gick ut med ny­he­ten om att herr­lands­la­gets 2019 bör­jar med ett trä­nings­lä­ger i Qa­tar var det många som höj­de på ögon­bry­nen. Var­för skul­le man gäs­ta VM-vär­den 2022 som kri­ti­se­rats bland an­nat för att hund­ra­tals gäst­ar­be­ta­re med slav­lö­ner dött un­der det mas­si­va VM­byg­get?

Herr­lands­la­get till­bring­ar en dryg vec­ka i öken­na­tio­nen och mö­ter Sve­ri­ge i en trä­nings­match i bör­jan av ja­nu­a­ri. Sam­ti­digt gör en ge­men­sam nor­disk de­le­ga­tion – som be­står av med­lem­mar från öv­ri­ga nor­dis­ka fot­boll­för­bund, fack­li­ga or­ga­ni­sa­tio­ner och män­ni­sko­rätts­ex­per­ter - en upp­följ­ning på de mö­ten som gjor­des 2016, un­der den förs­ta re­san till Qa­tar. Då, lik­som i ja­nu­a­ri, träf­fa­de de­le­ga­tio­nen re­pre­sen­tan­ter för VM-pro­jek­tet.

Boll­för­bun­dets ge­ne­ral­sek­re­te­ra­re Mar­co Ca­sag­ran­de för­står kri­ti­ken men vill att all­män­he­ten för­står hel­he­ten bakom re­san till Qa­tar.

– Jag un­der­stry­ker och hop­pas att män­ni­skor för­står hur vi kom­mit till be­slu­tet. År 2016, då Fi­fas be­slut re­dan fat­tats, ha­de vi två al­ter­na­tiv. An­ting­en vän­der vi ryg­gen till, el­ler så tar vi ak­tivt ställ­ning och för­sö­ker gö­ra nå­got åt sa­ken, sä­ger Ca­sag­ran­de.

– Vi fat­ta­de be­slu­tet då och det är lo­giskt att vi står bakom det. Ef­ter att de­le­ga­tio­nen var på plats i Qa­tar gjor­de de se­dan till­sam­mans med ex­per­ter ob­ser­va­tio­ner och skic­ka­de ett ge­men­samt brev åt Fi­fa där man bad dem gö­ra för­änd­ring­ar. Vi vill ak­tivt på­ver­ka des­sa fak­to­rer och jag skul­le hell­re se att man dis­ku­te­rar det­ta.

Sam­ti­digt med­ger Ca­sag­ran­de att det skul­le va­ra na­ivt att tro att sex små för­bund från Nor­den på egen hand skul­le kun­na stä­da upp det skan­dalomspun­na VM­pro­jek­tet. Men de nor­dis­ka för­bun­den har även en bra re­la­tion med Fi­fa och dess ord­fö­ran­de Gi­an­ni In­fan­ti­no.

– Spe­ci­ellt i ad­mi­nist­ra­ti­va ären­den lyss­nar Fi­fa no­ga på oss. Det är se­dan en an­nan fem­ma vad In­fan­ti­no kan gö­ra, och med vil­ken tid­ta­bell.

Fot­bolls­värl­den har Fi­fas kor­rup­tions­skan­dal i gott min­ne och det lär drö­ja länge in­nan man ser

Jag för­står att Fi­fas bak­grund på­ver­kar, det är en del av det för­flut­na. Men även om ima­gen är be­svär­lig så har man un­der de se­nas­te åren gjort go­da struk­tu­rel­la för­bätt­ring­ar. Mar­co Ca­sag­ran­de Boll­för­bun­dets ge­ne­ral­sek­re­te­ra­re

Fi­fa som en ren och trans­pa­rent or­ga­ni­sa­tion. Det är ock­så en or­sak till var­för Boll­för­bun­dets val att be­sö­ka den ogil­la­de VM-vär­den loc­kat för­dö­man­de blic­kar och ord.

– Fi­fas ryk­te och kor­rup­tions­an­kla­gel­ser­na är sä­kert en or­sak till var­för kri­tik upp­stått. Det är li­te lus­tigt hur Qa­tar plöts­ligt fått rol­len som den on­das­te av allt ont. Jag för­står att Fi­fas bak­grund på­ver­kar, det är en del av det för­flut­na. Men även om ima­gen är be­svär­lig så har man un­der de se­nas­te åren gjort go­da struk­tu­rel­la för­bätt­ring­ar, sä­ger Ca­sag­ran­de.

Att po­li­ti­kern Ol­li Rehn har en roll i Fi­fas kom­mit­té med fo­kus på för­valt­ning­en in­om or­ga­ni­sa­tio­nen har för­bätt­rat Fi­fas an­se­en­de från en blå­vit syn­vin­kel. Kom­mit­tén har ock­så en råd­gi­van­de funk­tion i frå­gor som be­rör så­da­na sam­tal­säm­nen som mänsk­li­ga rät­tig­he­ter, jäm­lik­het mel­lan kö­nen och håll­bar ut­veck­ling.

– Han har en viss roll och han ser verk­sam­he­ten från nä­ra håll. Vi li­tar på att Fi­fas för­valt­ning går mot ett klart bätt­re håll, sä­ger Ca­sag­ran­de.

FO­TO: SPT/SE­BASTI­AN BACK­MAN

■Mar­co Ca­sag­ran­de är Boll­för­bun­dets ge­ne­ral­sek­re­te­ra­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.