Öberg får Bragd­gul­det: ”Känns jät­te­häf­tigt”

Sen­sa­tio­nellt OS-guld och sil­ver i Py­e­ong­chang. Nu får Han­na Öberg än­nu en me­dalj till sitt pris­skåp – Svens­ka Dag­bla­dets bragd­guld.

Hufvudstadsbladet - - Sport - TT

– Jag vet in­te om man kan få ett så myc­ket fi­na­re pris, sä­ger Han­na Öberg.

Skid­skyt­ten Han­na Öberg får 2018 års Bragd­guld, och blir där­med den and­ra skid­skyt­ten ge­nom ti­der­na (He­le­na Jons­son (Ek­holm) den förs­ta 2009) att för­ä­ras med en bragd­me­dalj.

– Det är jät­testort. Det är ett jät­te­fint pris, jag vet in­te om man kan få ett myc­ket fi­na­re pris för det jag har gjort. Det känns verk­li­gen jät­te­häf­tigt, sä­ger Han­na Öberg, med en blom­bu­kett i fam­nen, i en tv-in­ter­vju med Svens­ka Dag­bla­det från slo­vens­ka Po­k­lju­ka, där det svens­ka skid­skyt­te­la­get be­fin­ner sig för världs­cupstäv­ling­ar.

– Det är li­te svårt att grep­pa. Det är ett jät­testort och fint pris och att jag ska få det… Det är un­ge­fär li­ka häf­tigt som att vin­na OS-guld näs­tan.

Den 22-åri­ga skid­skyt­ten gick från okänd till känd på någ­ra tim­mar för den svens­ka id­rotts­publi­ken när hon sen­sa­tio­nellt vann guld på vin­ter-OS i Py­e­ong­chang ti­di­ga­re i år.

– Det var en helt per­fekt dag för mig. Jag gjor­de ett per­fekt lopp. Jag har ald­rig åkt så fort och jag har ba­ra skju­tit så bra vid ett en­da till­fäl­le för­ut. Det lop­pet med OS-gul­det var verk­li­gen nå­got ex­tra för mig, sä­ger Öberg när hon minns till­ba­ka till den där da­gen i Syd­ko­rea.

För­u­tom det in­di­vi­du­el­la gul­det i di­stans så var även Öberg en bi­dra­gan­de or­sak till OS-silv­ret i sta­fet­ten. Just lagin­sat­sen är nå­got hon fram­hä­ver i sin bragdin­ter­vju.

– Jag tror att det (la­get) be­ty­der näs­tan allt. Att vi som lag kun­de pre­ste­ra så him­la bra. Det här är in­te ba­ra mitt pris ut­an det är he­la lands­la­gets. Ut­an dem ha­de jag in­te kun­nat ta det här OS-gul­det.

Nu kan hon allt­så även ad­de­ra Bragd­gul­det till sin pris­sam­ling. Pri­set de­las ut på Idrotts­ga­lan i Glo­ben i Stock­holm den 21 ja­nu­a­ri.

FO­TO: TT-SVD/LARS PEHRSON

■Han­na Öberg vann guld och sil­ver på OS i Py­e­ong­chang. Nu har hon ock­så fått Bragd­gul­det.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.