En av de vack­ras­te fins­ka folk­mu­sik­ski­vor­na kom­mer från Eng­land

San­na Kur­ki-Su­o­ni­os och dot­tern Eri­ka Ham­mar­bergs rös­ter till­för myc­ket till hel­he­ten.

Hufvudstadsbladet - - Kultur - TO­VE DJUPSJöBACKA

En av de vack­ras­te fins­ka folk­mu­sik­ski­vor som getts ut i år kom­mer fak­tiskt från Eng­land. I en­semb­len Sans har Fin­landsen­tu­si­as­ten Andrew Cron­shaw sam­lat ett fin­fint mu­si­ker­gäng om­kring sig. Hans citt­ra får säll­skap av två spän­nan­de blås­in­stru­men­ta­lis­ter – Ian Bla­ke im­po­ne­rar spe­ci­ellt på baskla­ri­nett me­dan ar­me­nis­ka Ti­gran Alek­sa­ny­ans duduk kling­ar ma­giskt. En cen­tral roll i mu­si­ken ges än­då åt den finsk­språ­ki­ga sång­en.

San­na Kur­ki-Su­o­ni­os röst är en av de all­ra mest ka­rak­te­ris­tis­ka i folk­mu­sik-Fin­land – man hör ome­del­bart vem det är som sjung­er. Klang­en har en vass udd och lå­ter emel­lanåt rik­tigt blue­sig. Hen­nes dot­ter Eri­ka Ham­mar­berg blir den sto­ra po­si­ti­va över­rask­ning­en här – spe­ci­ellt in­le­dan­de spå­ret Pur­si är rentav ma­giskt vac­kert. Hen­nes klang är den mju­ka, ly­ris­ka so­pra­nens, med fjä­der­lät­ta or­na­men­te­ring­ar som sna­ra­re på­min­ner om svensk folk­sång än finsk. Störs­ta de­len av tex­ter­na är tra­di­tio­nel­la men me­lo­di­er­na är bå­de eg­na als­ter och in­lå­na­de från bå­de Spa­ni­en och brit­tis­ka öar­na. Re­sul­ta­tet är hur som helst en har­mo­nisk hel­het, sång­er och me­di­ta­ti­va in­stru­men­tal­spår ger lämp­lig om­väx­ling och mu­si­ken fly­ter skönt fram­åt – per­fekt för en av­kopp­lan­de vin­ter­kväll.

FOLK­MU­SIKSANSKul­ku (Cloud Val­ley)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.