Ös­ter­bott­nisk har­mo­ni mel­lan Ii­ris Vil­ja­nen och Månskens­bon­den

Hufvudstadsbladet - - Kultur - AN­NA LILLKUNG

Månskens­bon­den och Ii­ris Vil­ja­nen ar­be­tar ihop på sing­eln Stor­min. Helsing­fors­ba­se­ra­de Aro­sa En­semb­le ska­par elektro­nisk pop av Edith Sö­der­grans dik­ter.

Stor­min – Månskens­bon­den, Ii­ris Vil­ja­nen

Ibland ver­kar det som om stjär­nor­na står helt rätt i den fin­lands­svens­ka po­pu­lär­mu­sik­värl­den. Det­ta i syn­ner­het när Mar­kus ”Månskens­bon­den” Berg­fors och Ii­ris Vil­ja­nen gör en låt till­sam­mans – gi­vet­vis på ös­ter­bott­nisk di­a­lekt.

Sing­eln Stor­min är en låt med en hel del ve­mod och svär­ta, som in­spi­re­ra­des av det fins­ka in­bör­des­kri­get och av att Berg­fors släk­ting­ar slogs på bå­de de vi­tas och rö­das si­da. Tex­ten är än­då li­ka ak­tu­ell i da­gens sam­häl­le där vi ser en väx­an­de po­la­ri­se­ring bland an­nat in­om po­li­ti­ken. De två ös­ter­bott­ning­ar­na lyc­kas ska­pa en har­mo­ni och dy­na­mik i mu­si­ken som gör att jag hop­pas på fler sam­ar­be­ten.

Stjär­nor­na – Aro­sa En­semb­le

Helsing­fors­ba­se­ra­de Aro­sa En­semb­le spe­lar elektro­nisk mo­dern pop men det är Edith Sö­der­grans po­e­si som ut­gör tex­ter­na i lå­tar­na. Grup­pen har även valt att gö­ra tex­ten på svens­ka – Sö­der­grans mo­ders­mål – trots att de in­te har en tyd­lig kopp­ling till det fin­lands­svens­ka.

Sing­eln Stjär­nor­na väx­er lång­samt och blir allt mer spra­kan­de mot slu­tet, i en vac­ker och unik kom­po­si­tion av Marja Ahlsved. Lå­ten är ett mås­te i höst­mörk­ret och hö­jer för­vänt­ning­ar­na på Aro­sa En­sem­bles kom­man­de al­bum.

Bubb­la­re: Småtje­jer Re­mix – Lin­nea Hen­riks­son med gästar­tis­ter

Lin­nea Hen­riks­sons tolk­ning av rap­pa­ren Stors låt Svart­skal­lar är en av hös­tens vik­ti­gas­te lå­tar text­mäs­sigt. ”En kvin­na ska ha sam­ma rätt som en man har”, rap­par Hen­riks­son i den här pop­däng­an där hon får säll­skap av kol­le­gor som Mol­ly San­dén, Be­ri, Ime­nel­la och Peg Par­ne­vik som fram­för si­na eg­na fe­mi­nis­tis­ka textra­der.

FO­TO: MAR­CO BORGGREVE

Bai­ba Skri­de är på många sätt en fö­re­döm­lig ut­tol­ka­re av vi­o­lin­kon­ser­ter­na sig­ne­ra­de Le­o­nard Bernste­in, Miklós Róz­sa, Erich Wol­f­gang Korn­gold och He­i­no El­ler.

FO­TO: COLLAGE/LIAM WARTON/FRANK A. UNGER

Månskens­bon­den och Ii­ris Vil­ja­nen ar­be­tar ihop på sing­eln Stor­min.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.