Over­he­ad står för slag­kraf­tig in­hemsk pro­g­grock

Att ing­en är pro­fet i sitt eget land stäm­mer väl in på Over­he­ad som har kört rub­bet av si­na spel­ning­ar ut­om­lands.

Hufvudstadsbladet - - Kultur - OLE NERDRUM

Grup­pen som näs­ta år fi­rar 20-års­ju­bi­le­um har nyss gett ut sitt fem­te al­bum Hay­denspark som för­hopp­nings­vis fun­ge­rar som ett väl­kom­met vi­sit­kort även bland in­hems­ka kon­ser­tar­ran­gö­rer.

Med fö­re­gå­en­de plat­tan Of Sun And Moon (2012) över­gav Over­he­ad sin ti­di­ga­re ly­ris­ka stil till för­mån för en hår­da­re ap­pro­ach. Det nu­va­ran­de me­tal­lis­ka soun­det lå­ter än­då in­te for­ce­rat ut­an ger ex­tra pon­dus åt de me­lo­di­ö­sa lå­tar­na som lyf­ter med ut­präg­lat fi­na re­fräng­er.

Gi­tar­ren har nu en mer fram­trä­dan­de roll än ti­di­ga­re och kla­vi­a­tur­par­ti­er­na spe­las av gi­tar­ris­ten Jaak­ko Ket­tu­nen och ba­sis­ten Jan­ne Pyl­k­kä­nen – för­u­tom på ett spår som gäs­tas av for­na key­boar­dis­ten Tar­mo Si­mo­nen.

Hay­denspark är i stort sett ett li­ka slag­kraf­tigt al­bum som fö­re­gång­a­ren och spe­lan­det lö­per med snyg­ga so­lon och tajt sam­spel. Vo­ka­lis­ten Alexi Keski­ta­lo sjung­er med styr­ka, men to­nar ock­så ly­hört ned vid be­hov – som i bal­la­den The Fall.

Den epis­ka ti­tellå­ten slår på stort med en mäk­tig me­lan­ko­lisk re­fräng och ett snär­tigt fla­men­co-likt gi­tarrav­snitt.

De­ath By Tri­bu­la­tion och Last Ge­ne­ra­tion går vägen med ge­ne­ris­ka me­tal­lis­ka grun­de­le­ment.

Keski­ta­los su­san­de flöjt­spel i stil med Ian An­der­sons (Jet­hro Tull) på­min­ner om gam­la pro­gg­sko­lans in­flu­en­ser och fun­ge­rar som luf­ti­ga pus­tar i den mas­si­va hel­he­ten.

PRO­G­GROCK/HEAVYOver­he­ad Hay­denspark (Egen ut­giv­ning)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.