Nya namn till ”Vår tid är nu”

Hufvudstadsbladet - - Kultur -

Skå­de­spe­lar­na Evin Ah­mad och Ag­nes Lind­ström Bolm­gren är kla­ra för SVT:s epis­ka ko­stym­dra­ma ”Vår tid är nu”, skri­ver Ex­pres­sens tv­blogg Spoi­ler Alert.

Evin Ah­mad ska spe­la en ny­kom­ling i kö­ket på re­stau­rang­en Djur­gårds­käl­la­ren, där de­lar av se­ri­en ut­spe­lar sig. Hon är även ak­tu­ell i SVT:s kom­man­de mi­ni­se­rie ”Tsu­na­mi” och i dans­ka Net­flix­se­ri­en ”The rain”. Ti­di­ga­re i år no­mi­ne­ra­des hon till en Guld­bag­ge för sin in­sats i fil­men ”Dröm vi­da­re”.

Lind­ström Bolm­gren är känd från bland an­nat ”Tårt­ge­ne­ra­len” och ”Lyr­ro — ut och in­vand­rar­na”.

Kla­ra är även Os­kar La­ring och Ju­lia He­veus, som ska spe­la roll­fi­gu­rer som var små­barn i den förs­ta sä­song­en.

En­ligt Spoi­ler Alert ska Ne­man­ja Sto­ja­no­vićs roll­fi­gur Mir­ko Kos­te­lic spe­la en stor roll i de kom­man­de av­snit­ten. Li­kaså Rasmus Tro­eds­sons roll­fi­gur ”Bel­lan” Roos. Där­e­mot har ”Stic­kan”, spe­lad av Pe­ter Dal­le, skri­vits ut ur se­ri­en.

Den tred­je sä­song­en av ”Vår tid är nu” har pre­miär hös­ten 2019. Av­snit­ten blir de sista, men SVT har hin­tat om att det klan bli en fort­sätt­ning i ”ett nytt se­ri­e­for­mat”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.