Tre år till med Lil­li Paa­si­ki­vi

Hufvudstadsbladet - - Kultur - WILHELM KVIST

Na­tio­na­lo­pe­rans sty­rel­se fö­re­slår att ope­ra­che­fen Lil­li Paa­si­ki­vis man­dat för­längs med tre år.

Paa­si­ki­vis nu­va­ran­de kon­trakt lö­per ut i ju­li 2020. Sty­rel­sen fö­re­slår att man­da­tet för­längs till slu­tet av ju­li 2023. Det slut­gil­ti­ga be­slu­tet fat­tas av sam­ma sty­rel­se den 18 de­cem­ber ef­ter att per­so­na­len har hörts.

Paa­si­ki­vi till­träd­de som konst­när­lig le­da­re som­ma­ren 2013. En­ligt ny­till­träd­da över­di­rek­tö­ren Gi­ta Ka­dam­bi har Paa­si­ki­vis chefs­pe­ri­od präg­lats av för­doms­fri och kva­li­ta­tiv pro­gram­pla­ne­ring och ett sö­kan­de ef­ter en ny publik.

FO­TO: KAROLIINA BäRLUND

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.