Verk­stä­der och tom­testi­gar på Glims

Hufvudstadsbladet - - Dagbok -

Hur jul­fi­ran­det såg ut förr kan man få se och upp­le­va på Glims gårds­mu­se­um i Es­bo un­der de tre kom­man­de vec­ko­slu­ten. Gam­la stu­gan är pyn­tad för tra­di­tio­nellt jul­fi­ran­de, tom­testigen vän­tar på iv­ri­ga barn och det ord­nas guid­ning­ar på bå­de fins­ka och svens­ka. Bar­nen kan ock­så skri­va och skic­ka ett brev till tom­ten i en verk­stad.

Lör­da­gen den 8 de­cem­ber ord­nas en finsk­språ­kig tom­testig kloc­kan 10.30 (för­hands­an­mäl­ning) och var­je söndag kloc­kan 15 hålls den svens­ka guid­ning­en Jul­fi­ran­de förr.

Sön­da­gen den 16 de­cem­ber lä­ses ju­li­ga sa­gor på fins­ka och pys­sel­in­tres­se­ra­de kan del­ta i en verk­stad där man till­ver­kar tra­di­tio­nellt julpynt.

Lör­da­gen den 22 de­cem­ber ord­nas tom­testigen på svens­ka, den sker ut­om­hus mel­lan de oli­ka bygg­na­der­na på Glims där man får hö­ra om gam­la hustom­tar. Vand­ring­en pas­sar för barn i ål­dern 4–8 år i säll­skap med vux­en.

Pro­gram­met in­går i in­trä­des­av­gif­ten som är 4/3 eu­ro, barn un­der 18 år kom­mer in gra­tis.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.