Mi­ni­a­tyr­tåg och al­pland­skap bygg­des upp i Gal­le­ri Sel­lo

Hufvudstadsbladet - - Dagbok -

Fin­lands längs­ta mi­ni­a­tyr­tåg­ba­na på drygt 500 me­ter finns i Gal­le­ri Sel­lo. Tåg­ba­nan kan­tas av en hel li­ten värld av berg, ex­o­tis­ka tåg­sta­tio­ner, by­ar och fa­briks­mil­jö­er – plus över tu­sen lo­ko­mo­tiv. Det är hob­byjärn­väg­sen­tu­si­as­ter från för­e­ning­en Alp­pi­raut­a­ti­e­har­ras­ta­jat som har byggt ihop si­na järn­vägs­ske­nor till en stör­re hel­het, som nu vi­sas upp i Sel­lo fram till den 13 ja­nu­a­ri. Un­der den ti­den be­sö­ker många av en­tu­si­as­ter­na ut­ställ­ning­en och hål­ler fö­re­läs­ning­ar i äm­net.

Au­di­o­vi­su­el­la in­sti­tu­tet del­tar ock­så i ut­ställ­ning­en och vi­sar en sam­man­fatt­ning av de mest min­nesvär­da tågsce­ner­na i finsk film­histo­ria.

Det är fritt in­trä­de till Gal­le­ri Sel­lo, som hål­ler öp­pet tis­da­gar och tors­da­gar kloc­kan 16–19 samt un­der vec­ko­slu­ten kloc­kan 11–17. Un­der själv­stän­dig­hets­da­gen den 6 de­cem­ber hål­ler man öp­pet kloc­kan 12–16 och då kör man med fin­länds­ka tåg. Adres­sen är Al­ber­ga­ga­tan 3–9, vå­ning 3. Me­ra in­fo finns på www.alp­pi­raut­a­ti­et.org.

FO­TO: SAN­NA KOUVALAINEN / SEL­LO

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.