Ju­lig allsång i Ös­tersundom

Hufvudstadsbladet - - Dagbok -

Ös­tersundom Sång­kör ord­nar en allsångskonsert med ju­li­ga to­ner i Ös­tersundom kyr­ka på lör­dag­kväll. Det är tra­di­tion att kö­ren hål­ler sin jul­kon­sert i den gam­la och stäm­nings­ful­la kyr­kan i Ös­tersundom. I år har man sat­sat på ett nytt kon­cept och bju­der på bå­de allsång och kör­sång. Publi­ken får stäm­ma in i Syl­vi­as jul­vi­sa, Stil­la natt och li­te mer pro­fan mu­sik som Nu står jul vid snö­ig port.

Kö­ren upp­trä­der med någ­ra sång­er från årets jul­re­per­to­ar un­der led­ning av sin di­ri­gent Jes­si­ca Lång. Kö­rens egen sång­trio So­me­bo­dy’s Sis­ters, som be­står av Syn­ne Jern, Git­tan Lindroos och Ei­vor Skog­berg, un­der­hål­ler med ett par lå­tar. Jul­kon­ser­ten hålls lör­da­gen den 8 de­cem­ber kloc­kan 17 i Ös­tersundom kyr­ka på Ka­pell­vä­gen 65. Bil­jet­ter­na kos­tar 5 eu­ro (barn un­der 15 år gra­tis) och säljs vid in­gång­en.

FO­TO: ERI­KA LINDSTROM

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.