Juls­ti­gen i Her­to­näs upp­märk­sam­mar Si­be­li­us

Hufvudstadsbladet - - Dagbok -

Den fin­länds­ka mu­si­kens dag, Si­be­li­us­da­gen, fi­ras lör­da­gen den 8 de­cem­ber. Sam­ma dag ord­nas ock­så juls­ti­gen på Her­to­näs gård, ett av de mest stäm­nings­ful­la ju­le­ve­ne­mang­en i Helsing­fors, och årets te­ma är Si­be­li­us mu­sik.

Jul­för­be­re­del­ser­na är i full gång vid Her­to­näs herr­gård och Knus­bac­ka bond­gård och stads­bor­na är väl­kom­na att be­kan­ta sig med ju­len på 1890-ta­let! På om­rå­det rör sig hi­sto­ris­ka ka­rak­tä­rer som gär­na be­rät­tar om si­na syss­lor och för­plik­tel­ser. Be­sö­kar­na får prö­va på gam­la sång- och ring­le­kar och ta del av mu­sikupp­trä­dan­den och små skå­de­spel.

På om­rå­det ord­nas julpys­sel och tom­te­sko­la, det finns en jul­mark­nad med glöggser­ve­ring och hant­verks­pro­duk­ter. Pro­gram­met på­går kloc­kan 12–16 på Her­to­näs gård, dit det är fritt in­trä­de. Mer in­fo om juls­ti­gen finns på www.dot­dot.fi.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.