Kri­sen in­om Svens­ka Aka­de­mi­en

Hufvudstadsbladet - - Tv & Radio - MA­LIN SLOTTE ma­[email protected]­me­dia.fi

■ På mån­dag de­las No­bel­pri­sen åter ut, al­la ut­om det lit­te­rä­ra som i år är in­ställt på grund av allt som hänt in­om Svens­ka Aka­de­mi­en det se­nas­te året. Det var un­der me­too­hös­ten i fjol som en ar­ti­kel i Da­gens Ny­he­ter slog ner som en bomb – en per­son med nä­ra kopp­ling till Svens­ka Aka­de­mi­en an­kla­ga­des av ar­ton kvin­nor, de fles­ta ano­ny­ma, för sex­u­ellt ofre­dan­de och till och med våld­täkt. Det led­de till en föl­je­tong som vi nu fått föl­ja i över ett år – så sent som i mån­dags skärp­te hov­rät­ten straf­fet mot kul­tur­pro­fi­len Je­an-Clau­de Ar­nault från två till två och ett halvt års fäng­el­se för två våld­täk­ter.

Christi­an Ca­to­me­ris och Knut Kainz Rog­ne­ruds do­ku­men­tär sam­man­fat­tar ske­en­de­na än­da fram till den se­nas­te do­men. Först blir det en bak­grund som skis­sar upp vän­ska­pen mel­lan Je­an-Clau­de Ar­nault som fö­restod kul­tu­re­ve­ne­mangs­lo­ka­len Fo­rum, aka­de­mi­le­da­mo­ten Ho­ra­ce Eng­dahl och för­fat­ta­ren Stig Lars­son. Den först­nämn­de be­skrivs som en fransk gent­le­man som väck­te de öv­ri­gas be­und­ran för sin livsnju­tan­de livs­stil och för hur han be­hand­la­de kvin­nor. Det ta­las om färg­ko­der som de an­vän­de sinse­mel­lan för att be­tyg­sät­ta kvin­nor när de rör­de sig ute. Det mest upp­rö­ran­de är än­då att det var all­mänt be­kant ”hur­dan Ar­nault var”, att han ut­sat­te kvin­nor för ”oöns­kad in­ti­mi­tet”, nå­got som ing­en rik­tigt in­grep i trots att det bå­de skic­ka­des brev och upp­märk­sam­ma­des i pres­sen. Han fick hål­las, och fick peng­ar av Svens­ka Aka­de­mi­en för sin verk­sam­het och även and­ra ut­mär­kel­ser, trots att oli­ka in­stan­ser på an­nat håll av­bröt sam­ar­be­tet med ho­nom.

När så DN-ar­ti­keln pub­li­ce­ras i no­vem­ber i fjol drogs Svens­ka Aka­de­mi­en med i fal­let. Den ena le­da­mo­ten ef­ter den and­ra läm­na­de aka­de­mi­ar­be­tet, den stän­di­ga sek­re­te­ra­ren Sa­ra Da­ni­us som ge­nom kri­sen haft den all­män­na opi­ni­o­nen på sin si­da av­sa­de sig upp­dra­get. Kvar sit­ter där­e­mot Ar­naults hust­ru Kristi­na Fros­ten­son trots Aka­de­mi­ens upp­ma­ning att av­gå, lik­som Ho­ra­ce Eng­dahl.

I do­ku­men­tä­ren lå­ter sig bå­de Stig Lars­son och Ho­ra­ce Eng­dahl in­ter­vju­as. Eng­dahl gör ut­ta­lan­den som att män kanske är mer läm­pa­de som stän­di­ga sek­re­te­ra­re, nå­got som är svårt att se som nå­got an­nat än en pro­vo­ka­tion som yt­ter­li­ga­re för­stär­ker bil­den av ho­nom som Aka­de­mi­ens ar­ro­gan­te skurk. Sa­ra Da­ni­us har av­böjt in­ter­vju, där­e­mot med­ver­kar Eb­ba Witt-Bratt­ström, Eng­dahls ex­fru och pro­fes­sor i nor­disk lit­te­ra­tur i Helsing­fors. Hon minns med skam hur hon vid ett till­fäl­le lät sig för­le­das att för­sva­ra Ar­nault ef­tersom han ”den här gång­en var oskyl­dig”. Do­ku­mentär­ma­kar­na är ock­så på plats i Pa­ris in­nan rät­te­gång­en och fång­ar en fly­en­de Ar­nault på film.

Den fer­nis­sa av snil­le och smak som om­gett Svens­ka Aka­de­mi­en har bli­vit re­jält skam­fi­lad, och det åter­står att se om den nå­gon­sin går att re­ha­bi­li­te­ra. Huruvi­da det blir nå­got No­bel­pris i lit­te­ra­tur 2019 åter­står att se.

SVT Play och SVT1 21.00

FO­TO: LEHTIKUVA-AFP-TT/JO­NAS EKSTROMER

Skan­da­len kring Svens­ka Aka­de­mi­en sam­man­fat­tas i en do­ku­men­tär – här den så kal­la­de kul­tur­pro­fi­len Je­an-Clau­de Ar­nault un­der rät­te­gång­en i no­vem­ber.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.