Djur gör oss fris­ka­re

Hufvudstadsbladet - - Tv & Radio -

■ Dju­ren ac­cep­te­rar män­ni­skan ut­an för­do­mar. Där­för får många tröst och trygg­het av hus­djur. Ul­la Huk­ka hjäl­per män­ni­skor att över­vin­na sin räds­la för djur och sam­ti­digt ock­så sin räds­la för li­vet. Ock­så pro­duk­tions­djur på en bond­gård kan skän­ka gläd­je i li­vet, vet bo­skaps­skö­ta­ren Kaa­ri­na Vir­ta.

På ve­te­ri­när­me­di­cins­ka hög­sko­lan be­to­nar man att män­ni­skans, dju­rets och mil­jöns häl­sa är en hel­het. Ge­nom att fors­ka i djurs na­tur­li­ga sjuk­do­mar kan man ock­så hit­ta bo­te­me­del mot svå­ra sjuk­do­mar hos män­ni­skan, ut­an att an­vän­da för­söks­djur. Där­till finns det di­rek­ta för­de­lar med att ha katt och hund hem­ma. Hun­den är över­läg­sen me­di­cinsk ap­pa­ra­tur på att hit­ta can­cer. Wi­se no­ses hun­dar mar­ke­rar can­cer med näs­tan hund­ra pro­cents sä­ker­het.

Fle­ra un­der­sök­ning­ar vi­sar att djur­bil­der- och vi­de­or ome­del­bart sän­ker stres­sym­tom vil­ket gör att vi le­ver läng­re. Att tit­ta på djur, och fram­för allt att klap­pa djur, har ock­så en smärt­lind­ran­de ef­fekt. De som har hus­djur rör ock­så me­ra på sig vil­ket för­byg­ger många sjuk­do­mar. Djur hö­jer ock­så mot­stånds­kraf­ten.

Yle TV1 20.00, re­pris fre­dag 05.55 och lör­dag 15.10

FO­TO: ANTTI TUUNANEN

Ul­la Huk­ka hjäl­per män­ni­skor ge­nom djur.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.