Snart är det möj­ligt att tes­ta fäs­ting­bur­na sjuk­do­mar hem­ma

Till­sam­mans med sin forsk­nings­grupp har Le­o­na Gil­bert ut­veck­lat ett test för att upp­täc­ka många oli­ka fäs­ting­bur­na mi­kro­ber på en gång. Om allt går en­ligt pla­nen kan fins­ka kon­su­men­ter kö­pa hem­testet näs­ta som­mar.

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - LAU­RA KLINGBERG lau­[email protected]­me­dia.fi

Fästing­ar skräm­mer många, in­te minst på grund av de oli­ka sjuk­do­mar­na som små­kry­pen bär på. Fors­ka­ren Le­o­na Gil­bert och fö­re­ta­get Tez­ted­har till­sam­mans med sitt team ut­veck­lat ett test som snabbt och kost­nads­ef­fek­tivt av­slö­jar oli­ka fäs­ting­bur­na smit­tor. HBL träf­fa­de hen­ne i Helsing­fors på tek­no­lo­gi­mäs­san Slush. – Vi kan i prin­cip er­bju­da snab­ba­re di­a­gnostik och bätt­re vård, sä­ger Gil­bert.

Vil­ket är det far­li­gas­te dju­ret i Eu­ro­pa och Nor­da­me­ri­ka? Det är var­ken björ­nen el­ler var­gen ut­an fäs­ting­en. Un­der de se­nas­te åren har fäs­ting­ar­na spri­dits till allt stör­re om­rå­den i Fin­land och i fjol upp­täck­tes cir­ka 2 000 fall av bor­re­li­os och 82 fall av TBE (fäs­ting­bu­ren hjär­nin­flam­ma­tion) i lan­det. Fors­ka­ren Le­o­na Gil­bert vid Jy­vä­skylä uni­ver­si­tet är över­ty­gad om att en bätt­re och snab­ba­re di­a­gnostik för­säk­rar en bätt­re vård.

– I nu­lä­get drö­jer det of­ta onö­digt länge in­nan pa­ti­en­ten får en di­a­gnos och oli­ka läkar­be­sök och pro­ver kan dess­utom va­ra väl­digt dy­ra. Jag upp­ma­nar al­la som li­der av en seg som­mar­för­kyl­ning att tes­ta sig för fäs­ting­bur­na sjuk­do­mar, sä­ger Gil­bert.

Hon och fö­re­ta­get Tez­ted har kom­mit till tek­no­lo­gi­e­ve­ne­mang­et Slush för att träf­fa po­ten­ti­el­la fi­nan­siä­rer och mark­nads­fö­ra pro­duk­ten Tick­plex. Näs­ta år ska fö­re­ta­get igen sö­ka om fi­nan­sie­ring och för det än­da­må­let är eve­ne­mang som Slush väl­digt nyt­ti­ga, en­ligt Gil­bert.

Tju­go­lapp för ett test

Tez­ted är en spin off av ett forsk­nings­pro­jekt vid Jy­vä­skylä uni­ver­si­tet. Fö­re­ta­get har fått ett po­si­tivt mot­ta­gan­de och har an­sökt om fle­ra pa­tent för si­na pro­duk­ter.

– Fästing­ar kan spri­da ett fler­tal oli­ka sjuk­do­mar och vi har ut­veck­lat ett sätt att tes­ta pa­ti­en­ten för fle­ra oli­ka mi­kro­ber på en gång i stäl­let för ba­ra en. Tick­plex av­slö­jar ock­så till vil­ken fas sjuk­do­men ut­veck­lats så i prin­cip kan vi er­bju­da för­mån­li­ga­re di­a­gnostik som i sin tur gör det möj­ligt att få bätt­re, mer in­di­vi­du­ell vård, sä­ger Gil­bert.

För till­fäl­let är Tick­plex en­dast till­gäng­ligt för häl­so­vårds­proffs men Gil­bert hop­pas att fö­re­ta­get kan ge ut ett hem­test för van­li­ga kon­su­men­ter näs­ta som­mar.

– Jag kan in­te sä­ga nå­got ex­akt da­tum men san­no­likt näs­ta som­mar. Vi för­sö­ker få pri­set ner till en rim­lig ni­vå, jag skul­le upp­skat­ta att testet kom­mer att kos­ta kring 20 eu­ro.

In­fek­tio­ner och au­to­im­mu­na sjuk­do­mar

Gil­bert för­kla­rar att många som smit­tats av bor­re­li­a­bak­te­ri­en ock- så li­der av and­ra sjuk­do­mar och till­stånd som sprids av fästing­ar.

– Det finns tec­ken på att de drab­ba­de per­so­ner­nas im­mun­för­svar har för­säm­rats el­ler för­änd­rats så att de bli­vit mer ut­sat­ta för des­sa sjuk­do­mar.

Hon näm­ner ba­besia, som är nä­ra be­släk­tad med ma­la­ri­a­pa­ra­si­ten, och ric­ketsia, som kan or­sa­ka bland an­nat ty­fus, som någ­ra ex­em­pel.

Det föl­jan­de ste­get för fö­re­ta­get är att ut­veck­la sätt att di­a­gnos­ti­se­ra kro­nis­ka och au­to­im­mu­na sjuk­do­mar.

– Oli­ka forsk­nings­re­sul­tat vi­sar att det finns ett sam­band mel­lan vis­sa in­fek­tio­ner och au­to­im­mu­na sjuk­do­mar. En del av des­sa in­fek­tio­ner or­sa­kas av mi­kro­ber som fästing­ar spri­der. Jag tror att vi till föl­jan­de ger ut ett test för SLE (syste­misk lupus eryt­he­ma­to­sus).

Aka­de­misk fri­het om fi­nan­sie­ring­en är i skick

Le­o­na Gil­bert är ur­sprung­li­gen från Ka­na­da men har bott, stu­de­rat och job­bat i Fin­land i 20 år. Un­der den ti­den har hon fått en god in­blick i aka­de­min i Fin­land.

– Jag kom hit för att dok­to­re­ra och då ha­de jag sä­ker­ställt ex­tern fi­nan­sie­ring. Det är gans­ka van­ligt på många håll i värl­den att fors­ka­re tas gär­na emot så länge de har fix­at egen fi­nan­sie­ring. Men jag har ju stan­nat här och nu finns he­la mitt liv i Fin­land, sä­ger Gil­bert.

En­ligt hen­nes er­fa­ren­he­ter finns det gott om aka­de­misk fri­het och möj­lig­he­ter att dri­va hög­klas­sig forsk­ning i Fin­land, åt­minsto­ne in­om hen­nes äm­nes­om­rå­de.

– Jag har gans­ka långt fått gö­ra vad jag vill och har ald­rig li­dit av att jag är kvin­na och ut­län­ning. Men jag vet att det ock­så finns många som är tvung­na att tig­ga om fi­nan­sie­ring.

Jag kan in­te sä­ga nå­got ex­akt da­tum men san­no­likt näs­ta som­mar. Vi för­sö­ker få pri­set ner till en rim­lig ni­vå, jag skul­le upp­skat­ta att testet kom­mer att kos­ta kring 20 eu­ro. Le­o­na Gil­bert Fors­ka­re vid Jy­vä­skylä uni­ver­si­tet

FO­TO: LEHTIKUVA/HE­IK­KI SAUKKOMAA

FO­TO: LEHTIKUVA/HE­IK­KI SAUKKOMAA

Fors­ka­ren Le­o­na Gil­bert vet att fästing­ar spri­der en mas­sa oli­ka sjuk­do­mar. Där­för har hon ut­veck­lat ett hem­test för fäs­ting­bur­na sjuk­do­mar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.