Ta mak­ten över de­cem­ber

Hufvudstadsbladet - - Dagbok - PEPPE ÖH­MAN Blog­gar på ame­ri­ka.blogg.hbl.fi

De­cem­ber är här – årets snab­bas­te må­nad. Man blin­kar och så är det plöts­ligt ja­nu­a­ri. Det här pas­sar il­la ihop med att de­cem­ber ock­så of­tast är en av årets stres­si­gas­te må­na­der. In­te nog med att vi ska fi­ra ad­vent, lu­cia, lil­lajul och ny­år, ut­an det ska ock­så kö­pas pre­sen­ter, ba­kas pep­par­ka­kor, pla­ne­ras jul­bord och så ska året av­slu­tas. In­te säl­lan är det just du som mås­te fixa allt det­ta.

För folk som ock­så van­ligt­vis le­ver en stres­sig var­dag kan de­cem­ber bli för myc­ket. Al­la åta­gan­den ska­par en stress som gör att du ald­rig hin­ner nju­ta av den förs­ta glög­gen och på jul­kon­ser­ten i kyr­kan – i stäl­let för att nju­ta av mu­si­ken sit­ter du och gör in­köpslis­tor.

Lyck­ligt­vis finns det hjälp. Du kan ta mak­ten över de­cem­ber.

Är du kvin­na skö­ter du tro­ligt­vis en mas­sa upp­gif­ter som fak­tiskt går att de­le­ge­ra åt and­ra fa­mil­je­med­lem­mar som part­ner och äld­re barn. Re­ser­ve­ra någ­ra tim­mar en söndag ef­ter­mid­dag med att lis­ta allt som mås­te gö­ras och fun­de­ra se­dan på vad and­ra män­ni­skor i hus­hål­let kan bi­dra med. Ett mi­ni­mum är att själv kö­pa pre­sen­ter åt män­ni­skor i sin ur­sprungs­fa­milj. El­ler att helt av­stå från gå­vor­na. För han­den på hjär­tat, visst finns det till­räck­ligt med gre­jer på jor­den re­dan?

Steg två är att lis­ta al­la små­gre­jer du skju­tit upp. Räk­ning­ar som bor­de be­ta­las, sam­tal som ska ring­as och mejl som ska sva­ras på. Re­ser­ve­ra 45 mi­nu­ter var­je dag till att ba­ra gö­ra små­sa­ker. De tar of­tast upp myc­ket mer tid när de fly­ter om­kring i ditt bak­hu­vud för att då och då plop­pa upp som en på­min­nel­se med då­ligt sam­ve­te. Ba­ra gör dem.

Kom ock­så ihåg att all­ting in­te mås­te va­ra per­fekt och hem­la­gat. De fles­ta jultra­di­tio­ner ska­pa­des un­der en tidse­ra fö­re in­ter­net och två hel­tids­ar­be­tan­de för­äld­rar. Kö­pe­pep­par­ka­kor (ut­an palm­ol­ja!), li­te damm bakom sof­fan och helt van­li­ga gar­di­ner i stäl­let för jul­gar­di­ner är mer än fullt ac­cep­ta­belt. Här i Ame­ri­ca sä­ger vi: Cut your­self so­me slack!. Det kom­mer att bli jul än­då. Den går in­te att brom­sa.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.