Kors­ord 288

Hufvudstadsbladet - - Pyssel -

VÅGRÄTT

1. Det kan man kal­la en skep­par­histo­ria. 5. Bru­kar för­e­ning­ar och fö­re­tag ge ut. 10. Äl­ven med det­ta namn rin­ner ge­nom Ka­ja­na­land och nor­ra Ös­ter­bot­ten och ut­myn­nar i Bot­ten­vi­ken. Förr an­vän­des den till tjär­trans­port, nu­me­ra do­mi­ne­rar el­kraft­ver­ken.

12. När rodd­bå­ten läc­ker blir man tvung­en att gö­ra det­ta.

13. I all­män­het tän­ker vi väl på små tav­lor, men på se­na­re år har tek­nis­ka fram­steg lett till allsköns skulp­tu­rer och sni­de­ri­er som till­ver­kas med hjälp av mik­ro­skop.

14. De var en iö­go­nen­fal­lan­de del av Karl XII:s kläd­sel och har of­ta an­vänts i ned­sät­tan­de syf­te som sym­bol för stor­svens­ka am­bi­tio­ner. 21. Bru­kar hund­djur av so­ci­a­la skäl. 22. Tas om hand. 23. Bot­ten­le­van­de, hal och slem­mig karp­fisk som trivs i trögt vat­ten över slam­mig bot­ten. Den blir ald­rig över 70 cm men upp­skat­tas av me­ta­re ef­tersom den är myc­ket svår­fång­ad. 24. Tu­ber­ku­los. 26. När det gäl­ler job­bet kan så­da­na or­sa­kas av sjuk­dom.

32. Så­da­na hand­lar om hur värl­den blev till. I som­li­ga, t ex den egyp­tis­ka och den fins­ka, upp­står världs­all­tet ur ett kos­miskt ägg. 35. He­ral­disk få­gel fram­om al­la and­ra. 36. Ett bud om att en för­sän­del­se vän­tar. 37. Vid det­ta sit­ter den som styr bå­ten. 38. Kan an­vän­das för att mar­ke­ra nytt styc­ke i en text.

LODRÄTT

1. En bus­ke som är van­lig i Me­del­havs­om­rå­det. Fruk­ter­na kan ma­las en kryd­da som an­vänds myc­ket i Mel­la­nöstern och Nord­af­ri­ka. Släk­tet he­ter Rhus på la­tin. 2. Blan­dar man kanske ut i djur­fod­ret. 3. Får man lov att gö­ra med svamp el­ler fisk. 4. Bryt­ning men in­te ac­cent. 6. Hon stal sin fars hus­gu­dar en­ligt GT. 7. Nyt­tig och pro­te­in­rik ve­ge­ta­bi­lisk fö­da som i viss mån kan er­sät­ta kött. 8. Blir vi som ob­jekt. 9. Ett red­skap att fånga fisk med. 11. Ska man und­vi­ka att tram­pa i om man in­te vill bli gytt­jig om föt­ter­na. 15. Någ­ra så­da­na lyx­ar till smör­gå­sen. 16. “He­la fa­mil­jen går ut med ---” hör­de till de upp­skat­ta­de num­mer som Alice Babs, Svend Asmus­sen och Ul­rik Neu­mann fram­för­de.

17. “Låt ma­ten --- mun­nen” het­te det för länge se­dan när det an­sågs opas­san­de att barn ha­de nå­got att på­stå.

18. Da Ga­ma, por­tu­gi­sisk upp­täckts­re­san­de (?1460–1524) som fann sjö­vä­gen till In­di­en. För­nam­net sö­kes.

19. He­ter ock­så lä­ke­mal­va. Den an­sågs va­ra bra för ir­ri­te­ra­de slem­hin­nor, men har kanske än­nu me­ra nytt­jats som mat­växt. Go­di­set marsh­mal­lows gjor­des från bör­jan av den­na växt.

20. Bel­li­nis mest fram­gångs­ri­ka ope­ra (1831) har en verk­lig glans­roll för en so­pran. Jen­ny Lind och Ma­ria Cal­las hör till dem som sjung­it ti­tel­rol­len. 25. När någon­ting fat­tas. 26. Dus­sin­po­et kan man ock­så sä­ga. 27. Här lig­ger ru­i­ner­na av Bo­marsunds fäst­ning. 28. Ils­ka från förr. 29. En fal­len äng­el. 30. Spe­lar pärk på sin ö. 31. Ka­o­tisk. 33. Så för­kor­tar svens­kar­na Konst­nä­rer­nas riks­or­ga­ni­sa­tion.

34. Frå­gan huruvi­da hon och hen­nes ma­ke kan av­bil­das med na­vel el­ler ej har vål­lat te­o­lo­ger­na hu­vud­bry.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.