Fan­tas­tiskt fint är Helsing­fors­bor­nas be­tyg för bib­li­o­te­ket Ode

Hufvudstadsbladet - - News - JENNY JäGERHORN-TABERMANN jenny.ja­ger­[email protected]

Cent­rum­bib­li­o­te­ket Ode har änt­li­gen öpp­nat si­na dör­rar för all­män­he­ten. För­u­tom ett rum för litteratur är bib­li­o­te­ket ock­så en plats där man kan mu­si­ce­ra, sy, gå på bio, upp­le­va in­ter­ak­tiv konst – be­sö­kar­na for­mar in­ne­hål­let.

Wow, fan­tas­tiskt fint! Det tyck­te många av de all­ra förs­ta be­sö­kar­na när Helsing­fors nya cent­rum­bib­li­o­tek Ode i går öpp­na­de si­na dör­rar för all­män­he­ten, la­gom till Fin­lands 101-års­dag. För­u­tom ett rum för litteratur är bib­li­o­te­ket ock­så en plats där man kan mu­si­ce­ra, sy, gå på bio, upp­le­va in­ter­ak­tiv konst – be­sö­kar­na for­mar in­ne­hål­let.

Nu kan ock­så lit­te­ra­tu­ren stolt­se­ra med sin egen ar­ki­tek­to­nis­ka sym­bol vid Tölö­vi­ken, si­da vid si­da med Mu­sik­hu­set, Ki­as­ma och det li­te äld­re ope­ra­hu­set en bit läng­re bort. Ode syns bra från Riks­dags­hu­sets föns­ter som en på­min­nel­se om det de­mo­kra­tis­ka pro­jekt som lig­ger bakom hela idén med all­män­na bib­li­o­tek – folk­bildan­de och gra­tis för al­la, upp­rät­tat med skat­te­be­ta­lar­nas peng­ar.

– Wow, jät­te­fint, kom­men­te­rar Char­lot­te Carlsson och hen­nes 5-åri­ga son Emil det nya bib­li­o­te­ket.

De har pre­cis hun­nit sma­ka på den de­li­ka­ta tår­tan med fruk­ten yu­zu, som de 500 förs­ta gäs­ter­na bjuds på vid in­gång­en.

– Den är jät­te­god! Det är min sys­ter som vann tårt­täv­ling­en som Yle ord­na­de, be­rät­tar Carlsson, in­nan de ki­lar vi­da­re för att le­ta upp barn­böc­ker­na.

Ci­ty­verk­stad

– Fan­tas­tiskt snyggt, tyc­ker Risto Ru­uth, som i sin tur är in­tres­se­rad av konst­histo­ria och av att kun­na spe­la trum­mor i nå­gon av de topp­mo­der­na stu­di­or­na på and­ra vå­ning­en.

Dessvär­re är stu­di­or­na än­nu in­te i bruk. Hela den and­ra vå­ning­en kom­mer att stänga ef­ter in­vig­nings­fest­lig­he­ter­na och öpp­nas på nytt den 28 de­cem­ber.

– Här kan man mu­si­ce­ra, spe­la in mu­sik, edi­te­ra, di­gi­ta­li­se­ra ma­te­ri­al och det finns ock­så en fo­tostu­dio, be­rät­tar bib­li­o­te­ka­ri­en Kristi­an Au­ra.

Dess­utom finns 3D-skri­va­re, la­serskä­ra­re, sy­ma­ski­ner, knapp­ma­ski­ner och bro­de­ri­ma­ski­ner.

Po­äng­en med hela and­ra vå­ning­en är del­ta­gan­det – att va­ra en ci­ty­verk­stad, där be­sö­kar­na for­mar in­ne­hål­let. Mo­del­len är ta­gen ut­om­lands ifrån.

– Vi bör­ja­de sam­la in in­for­ma­tion om vad Helsing­fors­bor­na öns­kar sig re­dan 2012. De vil­le ha bå­de lugn och ak­ti­vi­te­ter. Där­för är stäm­ning­en på de oli­ka vå­ning­ar­na väl­digt oli­ka. Kun­der­na är de som ska­par bib­li­o­te­ket. Vi får se hur det for­mas. Vi er­bju­der ut­rym­men me­dan and­ra får ord­na eve­ne­mang, sä­ger Odes in­for­ma­ti­ker Samu Ee­ve.

Ku­ben, för di­gi­tal konst

Ef­ter års­skif­tet öpp­nas ock­så Ku­ben, ett rum för in­ter­ak­tiv di­gi­tal konst. Än ser det in­te sär­de­les spän­nan­de ut ef­tersom pek­skär­mar­na ut­an in­ne­håll ser ut som vil­ka ge­nom­skin­li­ga glas­väg­gar som helst.

– Det är ett nytt sätt att del­ta i ett konst­verk. Smart­glas­väg­gar­na gör att man kan ska­pa en vir­tu­ell värld med sam­ma tek­no­lo­gi som till ex­em­pel konst­närs­kol­lek­ti­vet Team­lab har an­vänt på Amos Rex. Man kan ock­så föl­ja med mu­sik­spel­ning­ar som äger rum nå­gon an­nan­stans och upp­le­vel­sen blir näs­tan som om man var på plats, sä­ger Samu Ee­ve.

An­de­len svensk litteratur är in­te li­ka stor som till ex­em­pel på Tölö bib­li­o­tek el­ler Ri­chards­ga­tans bib­li­o­tek, men vi har in­te ve­lat täv­la med dem. Om vi mär­ker att ef­ter­frå­gan på svens­ka böc­ker är stor tar vi in fler. Samu Ee­ve, in­for­ma­ti­ker

Ori­on flyt­tar till Ode

Mai­ja­sa­len, som fått sitt namn ef­ter en av ini­ti­a­tiv­ta­gar­na till Ode, Helsing­fors ti­di­ga­re bib­li­o­teks­chef Mai­ja Bernd­ts­son,kan an­vän­das för till ex­em­pel dans, te­a­ter el­ler fö­re­läs­ning­ar.

På den förs­ta vå­ning­en finns ock­så bi­o­gra­fen Ki­no Re­gi­na som öpp­nar i ja­nu­a­ri.

– Det är Ori­on som flyt­tar dit och by­ter namn, sä­ger Samu Ee­ve.

På den tred­je vå­ning­en, Bok­him­len, möts tra­di­tio­nell bib­li­o­teks­mil­jö och mo­der­na bib­li­o­tekstjäns­ter. Här finns över 100 000 böc­ker att lå­na, ett kafé, nio le­van­de träd och enor­ma föns­ter som vet­ter mot Riks­dags­hu­set.

Svenskt ut­bud en­ligt ef­ter­frå­gan

I käl­la­ren vän­tar än­nu sju­hund­ra lå­dor med böc­ker som kom­mer att fö­ras upp till bok­hyl­lor­na i takt med att de som re­dan ställts fram lå­nas ut. En­ligt Samu Ee­ve finns här om­kring 7 500 tit­lar på svens­ka.

– An­de­len svensk litteratur är in­te li­ka stor som till ex­em­pel på Tölö bib­li­o­tek el­ler Ri­chards­ga­tans bib­li­o­tek, men vi har in­te ve­lat täv­la med dem. Om vi mär­ker att ef­ter­frå­gan på svens­ka böc­ker är stor tar vi in fler. Det lö­nar sig att lå­na myc­ket, då ser vi vad som be­hövs, sä­ger Ee­ve.

Henrik Hägglund, ti­di­ga­re rek­tor för Svens­ka so­ci­al- och kom­mu­nal­hög­sko­lan vid Helsing­fors uni­ver­si­tet, bo­ta­ni­se­rar i det svens­ka ut­bu­det.

– Visst är det sym­bo­liskt be­ty­del­se­fullt med ett så fint bib­li­o­tek på pa­rad­plats i Helsing­fors och som är öp­pet för al­la. I syn­ner­het den tred­je vå­ning­en är väl­digt fin. Roligt ock­så med nya vy­er, sä­ger Hägglund.

Bib­li­o­teks­di­rek­tö­ren An­na-Ma­ria So­i­nin­vaa­ra står vid en­trén och häl­sar på al­la som kom­mer in.

– Jag är jät­te­lät­tad. Det är så fint att cent­rum­bib­li­o­te­ket änt­li­gen ef­ter un­ge­fär tio års pla­ne­ring kan öpp­na si­na dör­rar, sä­ger hon. Allt har än­då in­te fun­ge­rat fel­fritt. – Det var nå­got fel med dör­rar­na vid hu­vud­in­gång­en mot Man­ner­heim­vä­gen, så de fles­ta fick ta sig in ge­nom den söd­ra in­gång­en, sä­ger So­i­nin­vaa­ra. Men en stund se­na­re fun­ge­ra­de de fel­fritt.

In­vig­nings­pro­gram­met och fest­lig­he­ter­na fort­sät­ter i dag på själv­stän­dig­hets­da­gen. Sam­man­lagt 500 oli­ka ar­tis­ter upp­trä­der.

FO­TO: NIKLAS TALLQVIST

FO­TO: LEHTIKUVA/VE­SA MOILANEN

Det nya bib­li­o­te­ket har om­kring 100 000 bok­tit­lar.■

FO­TO: NIKLAS TALLQVIST

Risto Ru­uth är in­tres­se­rad av konst­histo­ria.

FO­TO: NIKLAS TALLQVIST

Char­lot­te Carlsson och hen­nes 5-åri­ga son Emil var ny­fik­na på bar­nav­del­ning­en och tår­tan.

FO­TO: NIKLAS TALLQVIST

Odes bib­li­o­teks­di­rek­tör An­na-Ma­ria So­i­nin­vaa­ra är lät­tad över att bib­li­o­te­ket änt­li­gen öpp­nat.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.