Läs e-tid­ning­en i mor­gon

Hufvudstadsbladet - - News -

Vi på HBL:s re­dak­tion öns­kar al­la lä­sa­re en fin själv­stän­dig­hets­dag. Mor­gon­da­gen är en tid­nings­fri dag, men e-tid­ning­en är öp­pen för al­la. I den kan du bland an­nat lä­sa allt om ba­len på Pre­si­den­tens slott.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.