Vårt kli­matav­tryck mås­te bli mind­re

Fin­land har en skyl­dig­het att mins­ka si­na kol­di­ox­id­ut­släpp även om de är så små att de in­te en­sam­ma brom­sar kli­mat­för­änd­ring­en. Ka­ti Ku­lo­ve­si i Fin­lands kli­mat­pa­nel för­kla­rar var­för.

Hufvudstadsbladet - - News - 029 080 1318, [email protected]­me­dia.fi PETER BUCHERT

8,3 ton kol­di­ox­id släp­per fin­län­dar­na ut per per­son och år. Det är mer än snit­tet i Ki­na el­ler In­di­en och för­plik­tar oss att mins­ka ut­släp­pen.

”Vad spe­lar det för roll om Fin­land mins­kar si­na kli­ma­t­ut­släpp så länge Ki­na och In­di­en fort­sät­ter som de gör?”

Frå­gan dy­ker of­ta upp i dis­kus­sio­ner om kli­mat­po­li­ti­ken. Ut­an dju­pa­re ef­ter­tan­ke kan den lå­ta be­fo­gad. Fin­lands ut­släpp ut­gör ba­ra en dryg tu­sen­del (1,2 pro­mil­le) av de glo­ba­la ut­släp­pen. Krasst kun­de man häv­da att även om vi lyc­ka­des stry­pa al­la vå­ra ut­släpp i dag skul­le in­ver­kan på kli­mat­för­änd­ring­en va­ra noll om al­la and­ra fort­sat­te som för­ut.

Än­då vo­re det in­tel­lek­tu­ellt oär­ligt att in­te re­so­ne­ra dju­pa­re än så.

– Fin­land har en ju­ri­disk och mo­ra­lisk skyl­dig­het att bi­dra till in­sat­ser­na mot kli­mat­för­änd­ring­en, sä­ger Ka­ti Ku­lo­ve­si, pro­fes­sor i in­ter­na­tio­nell rätt vid Öst­ra Fin­lands uni­ver­si­tet och med­lem i Fin­lands kli­mat­pa­nel.

Den ju­ri­dis­ka skyl­dig­he­ten kom­mer från Pa­ris­av­ta­let som för­ut­sät­ter att al­la av­tals­par­ter hjälps åt för att mänsk­lig­he­ten ska kun­na brom­sa kli­mat­för­änd­ring­en. Den mo­ra­lis­ka skyl­dig­he­ten är in­tres­san­ta­re.

– Vi har ett hi­sto­riskt an­svar för vå­ra ut­släpp. Vi har byggt vår eko­no­mis­ka väl­färd på in­dust­ri­ell ut­veck­ling, vi har bli­vit ett rikt land och vå­ra ut­släpp vär­mer pla­ne­ten ett bra tag till. Det ger oss ett mo­ra­liskt an­svar, sä­ger Ku­lo­ve­si.

Ett an­nat van­ligt ar­gu­ment är att Fin­land re­dan gjort myc­ket.

– Det är en il­lu­sion. Un­der de

se­nas­te åren har Fin­land va­rit en me­del­måt­ta i EU, in­te den möns­te­re­lev som det of­ta på­stås. Att vi bi­drar till kli­mat­tal­kot är dess­utom na­tur­ligt i och med att det dri­ver tek­nisk ut­veck­ling och in­no­va­tio­ner i till­växt­bran­scher där vi an­nars ock­så vill va­ra med, sä­ger Ku­lo­ve­si.

Stort av­tryck per per­son

Fin­lands kol­di­ox­id­ut­släpp 2016 (45 mil­jo­ner ton) är för­sum­ba­ra jäm­fört med In­di­ens (2431 mil­jo­ner ton), men i re­la­tion till folk­mäng­den ser det an­norlun­da ut: fin­län­dar­nas kli­matav­tryck blir 8,3 ton per per­son, in­di­er­nas 1,8. Fin­land har byggt sin väl­färd på fos­si­la bräns­len me­dan ti­o­tals mil­jo­ner in­di­er fort­fa­ran­de är ut­an elekt­ri­ci­tet och fin­län­dar­nas av­tryck på in­di­vid­ni­vå är näs­tan fem gång­er stör­re än in­di­er­nas.

Där­för du­ger det in­te att i in­ter­na­tio­nel­la för­hand­ling­ar som kli­mat­mö­tet i Ka­towice krä­va att In­di­en ska stry­pa si­na ut­släpp in­nan vi gör vår an­del. Kan vi där­e­mot upp­munt­ra In­di­en att in­ve­ste­ra i ut­släpps­fri ener­gi och en ut­bygg­nad av el­nä­tet kan det hö­ja lev­nads­stan­dar­den ut­an att ut­släp­pen ökar. Med hög­re lev­nads­stan­dard ten­de­rar ock­så folk­ök­ning­en att av­ta.

– I In­di­en och Ki­na le­ver mil­jon­tals myc­ket fat­ti­ga män­ni­skor som i prak­ti­ken in­te or­sa­kar näs­tan någ­ra ut­släpp alls. Då har till ex­em­pel Fin­land en chans och en skyl­dig­het att fö­re­gå med gott ex­em­pel och vi­sa hur man kan ut­veck­la sam­häl­let och bli mind­re be­ro­en­de av fos­si­la bräns­len, sä­ger Ku­lo­ve­si.

Även om ut­släpps­minsk­ning­ar i Fin­land el­ler rentav i hela EU in­te

Till ex­em­pel Sverige (med ett kol­di­ox­i­dav­tryck på 4,6 ton per per­son) och Dan­mark (6,6 ton) lig­ger klart fö­re oss. Ock­så fle­ra mind­re ut­veck­la­de län­der run­tom i världen för en mer am­bi­tiös kli­mat­po­li­tik än Fin­land. Vi är fak­tiskt rätt för­sik­ti­ga och kon­ser­va­ti­va. Ka­ti Ku­lo­ve­si Pro­fes­sor i in­ter­na­tio­nell rätt vid Öst­ra Fin­lands uni­ver­si­tet

di­rekt på­ver­kar kli­mat­för­änd­ring­en nämn­värt kan de­ras in­di­rek­ta be­ty­del­se va­ra av­gö­ran­de. Just ge­nom att vi­sa ex­em­pel på att hög lev­nads­stan­dard är för­en­ligt med ett kolsnålt sam­häl­le kan vi på sikt få 1,4 mil­jar­der ki­ne­ser och 1,3 mil­jar­der in­di­er med oss.

Ett an­nat van­ligt felar­gu­ment i kli­mat­de­bat­ten är att Fin­land har gjort mer än sin an­del in­om EU:s kli­mat­po­li­tik, sä­ger Ku­lo­ve­si.

– Till ex­em­pel Sverige (med ett kol­di­ox­i­dav­tryck på 4,6 ton per per­son) och Dan­mark (6,6 ton) lig­ger klart fö­re oss. Ock­så fle­ra mind­re ut­veck­la­de län­der run­tom i världen för en mer am­bi­tiös kli­mat­po­li­tik än Fin­land. Vi är fak­tiskt rätt för­sik­ti­ga och kon­ser­va­ti­va, sä­ger Ku­lo­ve­si.

Cos­ta Ri­ca fö­re Fin­land

Flyt­tar vi fo­kus från nu­va­ran­de ut­släpp till pla­ne­ra­de ut­släpps­minsk­ning­ar är EU in­te rik­tigt den fö­re­gång­a­re uni­o­nen vill fram­stå som. Saj­ten Cli­ma­te Ac­tion Trac­ker be­räk­nar att till ex­em­pel Cos­ta Ri­cas kli­mat­löf­ten är för­en­li­ga med Pa­ris­av­ta­lets tvågra­ders­mål me­dan EU:s löf­te in­te är i lin­je med sam­ma mål. Saj­ten Pa­ris Equi­ty Check vi­sar att Fin­lands kli­mat­po­li­tik är sva­ga­re än EU:s i ge­nom­snitt.

Det kan va­ra svå­ra­re för Fin­land att bli kli­mat­ne­utralt än för EU i snitt då vi har ett stör­re be­hov att vär­ma upp vå­ra bygg­na­der än sy­deu­ro­pé­er­na.

– Fin­lands kli­mat­pa­nel ska i bör­jan av 2019 pre­sen­te­ra hur Fin­land kun­de bli kli­mat­ne­utralt. Sit­ra har re­dan gjort det på ett li­te an­norlun­da sätt. Det är en ut­ma­ning, men in­te omöj­ligt. Sverige har lyc­kats bätt­re än vi och kun­de tjä­na som ett upp­munt­ran­de ex­em­pel, sä­ger Ka­ti Ku­lo­ve­si.

Fin­lands po­li­tis­ka led­ning lo­var att Fin­land ska gö­ra mer. När kli­mat­mö­tet i Ka­towice in­led­des sa­de pre­si­dent Sau­li Ni­i­ni­stöi sitt an­fö­ran­de att ”vi mås­te age­ra ut­an dröjs­mål. Och vi be­ty­der var och en av oss. Vi mås­te al­la gö­ra mer och snab­ba­re.” Stats­mi­nis­ter Ju­ha Si­pi­lä (C) har sam­man­kal­lat 150 ak­tö­rer från oli­ka sam­hälls­sek­to­rer för att dis­ku­te­ra fins­ka kli­matåt­gär­der näs­ta vec­ka.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.