Hon­kas lag­byg­ge går fram­åt

– Vi ska gö­ra allt för att mi­ni­me­ra an­ta­let flop­par. Spe­la­re som vi tänkt som en li­ra­re för star­tel­van men som fast­nar på bän­ken är en miss­räk­ning som kos­tar oss peng­ar.

Hufvudstadsbladet - - News - Var står ni just nu? Var­för det? JONAS VON WENDT 029 080 1387, [email protected]­me­dia.fi

Hexi Ar­te­va, Esport Hon­kas GM

Så sä­ger Esport Hon­kas GM och all­ti­al­lo, Hexi Ar­te­va. I föl­jan­de an­de­tag sä­ger han än­då att man än­då in­te helt kan und­vi­ka mis­sar.

– Bör­jar du grubb­la över miss­lyc­ka­de beslut blir du snabbt to­kig, sä­ger han.

Ut­an­för Esport Cen­ter i Ha­galund fal­ler de­cem­ber­reg­net. Det är för­mid­dag men så mörkt ute att man näs­tan kun­de miss­tän­ka att det är kväll. Gräs­mat­tan på hem­ma­sta­di­on ett sten­kast bort är grön och i fullt spel­dug­ligt skick. Li­gapre­miä­ren 2019 är drygt fy­ra må­na­der bort och så små­ning­om är det dags för Ve­sa Va­sa­ra, Sam­po Ko­ski­nen och de övri­ga i trä­nings­led­ning­en att bör­ja dril­la man­ska­pet med tan­ke på kom­man­de ut­ma­ning­ar. Se­mestern är över och nu vän­tar någ­ra må­na­der av in­ten­siv trä­ning. Allt för att Hon­ka, som var ett av den gång­na sä­song­ens sto­ra ut­rops­tec­ken, ska va­ra så slag­fär­digt som möj­ligt i vår.

Trä­na­ren och ana­ly­ti­kern Lauri Nu­u­ma, med me­ri­ter från bland an­nat por­tu­gi­sis­ka Be­le­nen­ses och med stu­di­er i Lis­sa­bon och Car­diff i bak­fic­kan, är man­nen som med sitt ana­lys­sy­stem ska hjäl­pa chefsträ­na­re Va­sa­ra, GM Ar­te­va och hela Hon­ka att vär­va rätt spe­la­re sorts i fram­ti­den.

– Vi har rätt bra koll på di­vi­sion 1 i Por­tu­gal och Se­gun­da B i Spanien. Där finns spe­la­re med ett ge­di­get kun­nan­de. Spe­la­re som vi kan ha råd med, sä­ger Nu­u­ma.

– I vårt och de fles­ta fin­länds­ka klub­bars fall är lö­ne­bud­ge­ten nå­got som väl­digt långt be­stäm­mer vil­ka sorts spe­la­re vi kan tän­kas få hit. Det finns ing­en or­sak alls att läg­ga ener­gi på spe­la­re som det in­te finns en re­a­lis­tisk möj­lig­het att få hit, sä­ger Ar­te­va.

Fa­ce­book och Instagram

I Nu­u­mas am­bi­tiö­sa ana­lys­sy­stem finns det mesta be­ak­tat. Styr­ka, spänst, kropps­språk, skott, boll­mot­tag­ning, boll­be­rö­ring, ba­lans och så vi­da­re. Ef­ter att han ana­ly­se­rat en spe­la­re och po­äng­satt al­la punk­ter räk­nas ett me­del­tal ut. Vi­sar me­del­ta­let på ett el­ler nä­ra ett är spe­la­ren av in­tet in­tres­se för klub­ben. Ju när­ma­re fem me­del­ta­let lig­ger, desto star­ka­re är in­di­ka­tio­nen på att Hon­ka bor­de för­sö­ka skri­va kon­trakt med spe­la­ren i frå­ga.

Nu­u­ma är in­te en­dast in­tres­se­rad av hur spe­la­ren skö­ter sig på pla­nen. Bi­ten ut­an­för är ock­så vik­tig och för att få in­for­ma­tion för­sö­ker man of- ta få kon­takt med nå­gon ti­di­ga­re trä­na­re.

– Och så tit­tar jag rätt myc­ket på vad spe­la­ren i frå­ga pub­li­ce­rar på so­ci­a­la me­di­er som Fa­ce­book och Instagram. Så­da­na sa­ker kan sä­ga rätt myc­ket om en per­son och på vil­ken ni­vå han be­fin­ner sig rent men­talt sett, sä­ger Nu­u­ma.

Sta­di­on­byg­get står stil­la

Att det finns gott om spe­la­re på mark­na­den är ing­en ny­het. Och agen­ter som för­sö­ker prång­la ut si­na kli­en­ter rå­der det in­te hel­ler nå­gon akut brist på. Främst gäl­ler det att sål­la och väl­ja. Och be­stäm­ma vem man kan li­ta på.

– Det har väl lan­dat 300-500 spe­la­re på mitt bord se­dan sä­song­en tog slut i ok­to­ber. En snabb gall­ring hal­ve­rar an­ta­let. Den förs­ta gall­ring­en gäl­ler lö­ne­an­språk.

– Till slut åter­står kanske 30-ta­let spe­la­re som vi kan tän­kas va­ra in­tres­se­ra­de av. I den pro­ces­sen be­to­nas Lau­ris roll, sä­ger Ar­te­va.

– Vår fi­lo­so­fi är in­te att fyl­la tom­rum i trup­pen ut­an att gö­ra la­get bätt­re.

En spe­la­res sta­tistik kan fun­ge­ra som fing­er­vis­ning för om han är in­tres­sant el­ler in­te. Men in­te ut­an för­be­håll.

– Vi kan få upp ögo­nen för en spe­la­re i Se­gun­da B som gör många mål. Men då gäl­ler det kol­la mot vem han gör mål. Gör han mål mot topp­la­gen är han mer san­no­likt in­tres­sant för oss. Nä­tar han ba­ra mot bot­ten­la­gen kanske det finns en or­sak till att det är så, sä­ger Nu­u­ma.

– Då det gäl­ler Spanien och Por­tu­gal finns det myc­ket och på­lit­lig in­for­ma­tion till­gäng­lig om spe­lar­na. Med spe­la­re från Ös­teu­ro­pa och Afri­ka mås­te du först av­gö­ra om in­for­ma­tio­nen är till­för­lit­lig. Bland an­nat där­för är vi rätt ak­ti­va på den py­re­ne­is­ka halvön, sä­ger Nu­u­ma.

Sports­ligt ser lä­get ljust ut för Hon­ka. Eko­no­miskt ock­så då klub­ben an­das en helt an­nan sta­bi­li­tet un­der Ar­te­vas led­ning. Fjär­de platsen i hös­tas skvall­rar ock­så om att kur­van pe­kar upp­åt.

Trä­nings­för­hål­lan­de­na i Ha­galund är ut­märk­ta men hem­ma­sta­di­on är som be­kant ett pro­blem. ”Bygg­ställ­ning­ar­na” kan in­te ens med bäs­ta vil­ja kal­las sär­skilt publik­vän­li­ga el­ler mo­der­na.

Pla­ner­na på ett nytt sta­di­on har va­rit många un­der årens lopp men hit­tills har ing­et hänt.

– Vi är tre ak­tö­rer i pro­jek­tet. Es­bo stad, vi och SRV. Li­te ka­ri­ke­rat tän­ker vi och sta­den i förs­ta hand på idrot­ten me­dan SRV:s in­tres­sen är rent eko­no­mis­ka. Så ut­gångs­lä­get är in­te det all­ra enk­las­te, sä­ger Ar­te­va.

– Vi gör så gott vi kan un­der rå­dan­de om­stän­dig­he­ter. Sam­ti­digt vill vi ju in­te ”kas­ta” bort peng­ar på en pro­vi­so­risk sta­di­on. Dess­utom är det dyrt att för­bätt­ra den. 100 000 eu­ro för­slår ing­en­stans alls.

För­hand­lar med Her­vas och Kand­ji

Ar­te­va är nöjd med kon­traktslä­get. Med 14+12 spe­la­re be­hö­ver klub­ben in­te hetskö­pa någon­ting alls. Och går vis­sa för­hand­ling­ar som pla­ne­rat blir det kanske in­te så många ny­för­värv alls.

Livsvik­ti­ga du­on, mitt­fäl­ta­ren Ja­vi Her­vas och an­fal­la­ren Mac Kand­ji, lyf­te med sin in­di­vi­du­el­la bril­jans la­get i fjol. I en per­fekt värld skul­le de fort­sät­ta i klub­ben men för­hand­ling­ar­na går trögt.

– Och då vi re­dan är in­ne i de­cem­ber kan de fles­ta räk­na ut att det hand­lar om peng­ar. Och då vi in­te kom­mit över­ens än­nu för­står de fles­ta att glap­pet är rätt stort. Men vi får se hur det blir, sä­ger Ar­te­va.

– Vi be­hö­ver en an­fal­la­re, en cen­tral mitt­fäl­ta­re och en back. Her­vas och Kand­ji är första­han­dal­ter­na­tiv men vi är väl med­vet­na om att du­on till­drar sig in­tres­se ock­så från an­nat håll.

Hur många agen­ter har ni ett nä­ra sam­ar­be­te med? – Ett ti­o­tal. Vi har en nå­gorlun­da ak­tiv kon­takt med ett tret­ti­o­tal agen­ter men vis­sa hy­ser vi ett stör­re för­tro­en­de för.

– Vis­sa agen­ter är bra och på­lit­li­ga och lät­ta att kom­ma i kon­takt och för­hand­la med. Vis­sa är det in­te. Ett öm­se­si­digt för­tro­en­de är det all­ra vik­ti­gas­te.

När sik­tar ni på att spi­ka trup­pen? – Det är in­te så bråt­tom och det är verk­li­gen ing­en ka­ta­strof om det så går in i ja­nu­a­ri in­nan vi har spe­lar­na vi vill ha, sä­ger Ar­te­va.

Vår fi­lo­so­fi är in­te att fyl­la tom­rum i trup­pen ut­an att gö­ra la­get bätt­re.

FO­TO: LEHTIKUVA/JUSSI NUKARI

FO­TO: LEHTIKUVA/JUSSI NUKARI

Hon­ka var oer­hört nä­ra me­dalj i hös­tas men tving­a­des ef­ter stor dra­ma­tik nöja sig med fjär­de plats.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.