Brexit ir­ri­te­rar i Stor­bri­tan­ni­en

Den brit­tis­ka brex­it­de­bat­ten när­mar sig kok­punk­ten in­för näs­ta vec­kas par­la­ments­om­röst­ning om ut­trä­des­av­ta­let med EU. Pre­miär­mi­nis­ter The­re­sa May är hårt an­satt – men ger in­te med sig. – Det av­tal vi har för­hand­lat fram är ett bra av­tal, häv­dar May.

Hufvudstadsbladet - - News - TT/WIKTOR NUMMELIN

Re­na krigs­ru­bri­ker do­mi­ne­rar de brit­tis­ka tid­ning­ar­na se­dan re­ge­ring­en på tis­da­gen åk­te på en rad smäl­lar i un­der­hu­set.

Re­na krigs­ru­bri­ker do­mi­ne­rar de brit­tis­ka tid­ning­ar­na se­dan re­ge­ring­en i tis­dags åkt på en rad smäl­lar i un­der­hu­set.

Re­ge­ring­en har beordrats att pub­li­ce­ra hela sin rätts­li­ga ut­red­ning om ut­trä­det. Dess­utom har par­la­men­tet rös­tat för att ge sig självt rät­ten att gö­ra tillägg till det ut­ta­lan­de om vägen vi­da­re, som pre­miär­mi­nis­ter The­re­sa May mås­te läg­ga fram om par­la­ments­le­da­mö­ter­na den 11 de­cem­ber sä­ger nej till hen­nes ut­trä­des­av­tal med EU.

Det svi­der re­jält på 10 Dow­ning Stre­et.

”Da­gen då May för­lo­ra­de kon­trol­len”, skri­ver Daily Te­le­graph på sin första­si­da.

”Värs­ta för­lus­ten för en pre­miär­mi­nis­ter på 40 år”, står det i The Ti­mes.

”Brexit på en kniv­spets”, he­ter det hos Daily Mail.

Ils­ka i Nor­dir­land

Nor­dir­länds­ka uni­o­nist­par­ti­et DUP har re­a­ge­rat ome­del­bart på den rätts­li­ga utred­ning­en och an­ser att den be­vi­sar att Nor­dir­land och res­ten av lan­det ham­nar i oli­ka lä­gen om in­te EU och Stor­bri­tan­ni­en lyc­kas i si­na kom­man­de för­ hand­ling­ar om fram­ti­da re­la­tion.

”Förödan­de”, skri­ver DUP:s andre­man Ni­gel Dodds på twit­ter.

May står dock på sig om den så kal­la­de nöd­lös­ning­en.

– Vi har in­te dolt någ­ra fak­ta om brex­it­upp­gö­rel­sen för le­da­mö­ter­na i det här par­la­men­tet, ihär­dar The­re­sa May i ons­da­gens frå­gestund i det brit­tis­ka un­der­hu­set.

– Vi läm­nar EU som ett helt Stor­bri­tan­ni­en. Vi kom­mer att för­hand­la (om fram­ti­den) som ett helt Stor­bri­tan­ni­en, lo­var May.

”Stjä­la brexit”

Rät­ten att gö­ra tillägg till Mays ut­ta­lan­de ger par­la­ments­le­da­mö­ter­na en be­tyd­ligt stör­re möj­lig­het att på­ver­ka fort­sätt­ning­en och må­las bland an­nat upp som ett sätt att und­vi­ka ett lä­ge där Stor­bri­tan­ni­en läm­nar EU helt ut­an av­tal. Det sist­nämn­da är an­nars nå­got som re­ge­ring­en gär­na an­vänt som skräm­se­lar­gu­ment för att få par­la­ments­le­da­mö­ter­na att rös­ta på det ut­trä­des­av­tal som lig­ger.

Re­ge­ring­en för­sö­ker kon­tra­s­lå ge­nom att ut­må­la det nya lä­get som ett hot mot hela brexit.

– Det finns en verk­lig risk att un­der­hu­set, där det finns en na­tur­lig ma­jo­ri­tet för att va­ra kvar i EU, kom­mer att för­sö­ka stjä­la brexit från det brit­tis­ka fol­ket, sä­ger han­dels­mi­nis­ter Li­am Fox i ett ut­skotts­för­hör på ons­dags­för­mid­da­gen.

The­re­sa May upp­re­par ock­så att det är hen­nes av­tal el­ler ingen­ting som gäl­ler.

– Det en­da sät­tet att und­vi­ka ett lä­ge ut­an upp­gö­rel­se är att ac­cep­te­ra den upp­gö­rel­se som finns, häv­dar pre­miär­mi­nis­tern i det brit­tis­ka par­la­men­tet.

Vi läm­nar EU som ett helt Stor­bri­tan­ni­en. Vi kom­mer att för­hand­la (om fram­ti­den) som ett helt Stor­bri­tan­ni­en. The­re­sa May pre­miär­mi­nis­ter

Det finns en verk­lig risk att un­der­hu­set, där det finns en na­tur­lig ma­jo­ri­tet för att va­ra kvar i EU, kom­mer att för­sö­ka stjä­la brexit från det brit­tis­ka fol­ket. Li­am Fox han­dels­mi­nis­ter

FO­TO: TT-AP/KIRSTY WIGGLESWORTH

Mot­stån­da­re till brexit de­mon­stre­rar i Lon­don in­för näs­ta vec­kas par­la­ments­om­röst­ning om ut­trä­des­av­ta­let.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.