Ung­rar­nas fri­he­ter för­svin­ner

Ung­erns pre­miär­mi­nis­ter Vik­tor Or­bán fort­sät­ter på sin ut­sta­ka­de väg och be­skär yt­ter­li­ga­re ung­rar­nas fri­he­ter. In­om en vec­ka har bå­de press­fri­he­ten och den aka­de­mis­ka fri­he­ten in­skränkts.

Hufvudstadsbladet - - Ledare | Nyheter - tom­my.wes­[email protected]­me­dia.fi TOM­MY WES­TERLUND

Lőrinc Mészáros var ti­di­ga­re en re­la­tivt duk­tig rör­mo­ka­re, men en säm­re fö­re­ta­ga­re. Han var nä­ra konkurs 2007, men då räck­te hans gam­la kom­pis hem­i­från Felcsút, Vik­tor Or­bán, ut en hjäl­pan­de hand.

Mészáros blev 2011 borg­mäs­ta­re i de­ras gam­la hem­by och i rask takt lyc­ka­des han ock­så byg­ga upp ett mäk­tigt fö­re­tagsim­pe­ri­um. Ifjol ha­de det re­dan vux­it till 100 bo­lag och på ett år har det yt­ter­li­ga­re för­dubb­lats så att han i dag äger över 200.

Hans rör­mo­ke­ri blev det ing­et av, men på någ­ra år har Lőrinc Mészáros nya bu­si­ness gjort ho­nom till en av Ung­erns ri­kas­te män. På ba­ra de två se­nas­te åren har hans för­mö­gen­het mer än ti­o­fal­di­gats så att han i dag är god för 1 000 mil­jo­ner eu­ro.

Det är ock­så för­bluf­fan­de hur många of­fent­li­ga upp­hand­ling­ar hans fö­re­tag har vun­nit.

Allt det­ta väc­ker en hel del miss­tan­kar. Mészáros har an­tag­li­gen lan­dets su­ve­rä­na ledare Vik­tor Or­bán att tac­ka för det mesta. För­ra vec­kan vi­sa­de han ock­så sin tack­sam­het ge­nom att skän­ka bort hela sitt sto­ra in­ne­hav av me­die­bo­lag. Han såg ock­så till att fy­ra and­ra me­di­e­mo­gu­ler och oli­gar­ker gjor­de sam­ma sak.

In­te mind­re än 476 un­gers­ka me­di­a­tit­lar – ra­di­osta­tio­ner, tv-ka­na­ler, tid­ning­ar, webb­por­ta­ler och an­nat in­om så­väl riks- som lo­kal­me­dia – in­går se­dan för­ra vec­kan i en ic­ke vinst­dri­van­de stif­tel­se. Den styrs su­ve­ränt av per­so­ner som är myc­ket tätt knut­na till Vik­tor Or­báns sty­ran­de par­ti Fi­desz.

Det sä­ger sig självt att med en så­dan me­di­e­kon­cent­ra­tion un­der den po­li­tis­ka led­ning­ens kon­troll är press­fri­he­ten starkt be­sku­ren. Tre de­cen­ni­er ef­ter att kom­mu­nist­sy­ret föll är Ung­ern till­ba­ka i en lik­nan­de pressi­tu­a­tion. Op­po­si­tio­nen smu­las sön­der.

2010 pla­ce­ra­de sig Ung­ern på 23:e plats på press­fri­hets­ran­king­en i världen. I år finns lan­det 50 pla­ce­ring­ar läg­re på grund av att den un­gers­ka re­ge­ring­en och Or­bán un­der de se­nas­te åren ef­fek­tivt har lyc­kats ta över me­di­er el­ler stjäl­pa op­po­si­tio­nens språk­rör eko­no­miskt ge­nom att den of­fent­li­ga sek­torn är en do­mi­ne­ran­de an­non­sör i Ung­ern. Nu fort­sät­ter de eko­no­mis­ka pro­ble­men för den krym­pan­de fria pres­sen – lik­som ra­set på ran­king­en för press­fri­het.

I mån­dags kom föl­jan­de ned­slå­en­de be­sked från Bud­a­pest. Or­báns jakt på det an­sed­da Cen­tra­leu­ro­pe­is­ka uni­ver­si­te­tet (CEU) har bu­rit frukt. Uni­ver­si­te­tet med­de­la­de att man tving­as läm­na Bud­a­pest. Näs­ta år flyt­tas hu­vud­de­len av verk­sam­he­ten till Wi­en.

CEU är den un­gersk-ame­ri­kans­ke mil­jar­dären och fi­lan­tro­pen Ge­or­ge So­ros verk. Han är Vik­tor Or­báns kanske störs­ta fi­en­de. CEU har för Or­bán stått mitt i cent­rum av Bud­a­pest som en på­min­nel­se om So­ros ex­istens och den fria, li­be­ra­la aka­de­mis­ka bild­ning­en och forsk­ning­en.

Or­bán har ställt nya krav på uni­ver­si­tet med ut­ländsk fi­nan­sie­ring, men trots att CEU även har upp­fyllt de här nya vill­ko­ren mås­te man nu sät­ta lapp på luc­kan då Or­bán in­te ger grönt ljus för en fort­satt verk­sam­het. På si­na håll jäm­förs re­dan Or­báns jakt på CEU med na­zis­ter­nas stäng­ning av uni­ver­si­te­tet i Oslo 1943 ef­tersom ing­et lik­nan­de har skett i Eu­ro­pa se­dan dess.

Re­dan ti­di­ga­re har ock­så rätts­vä­sen­det och det po­li­tis­ka sy­ste­met sys­te­ma­tiskt re­for­me­rats i rikt­ning mot ett auk­to­ri­tärt, il­li­be­ralt po­li­tisk sy­stem i strid mot EU:s grund­vär­den. EU står in­te di­rekt hand­fal­let då Vik­tor Or­bán mon­te­rar ner den un­gers­ka rätts­sta­ten, men det är högst osä­kert vil­ka åt­gär­der och sank­tio­ner uni­o­nen kan vid­ta och vad som bi­ter på Or­bán.

EU-par­la­men­tets störs­ta po­li­tis­ka grupp, kon­ser­va­ti­va EPP – vars kon­gress Sam­lings­par­ti­et nyligen stod värd för i Helsing­fors – fort­sät­ter att lig­ga lågt. Man lå­ter Or­báns par­ti Fi­desz fort­sät­ta in­om EPP, an­tag­li­gen med räds­la för att grup­pens po­si­tio­ner ef­ter EU-va­let i vår an­nars kun­de för­säm­ras. Det är en märk­lig in­ställ­ning ef­tersom ett EPP med Fi­desz som med­lem rim­li­gen bor­de va­ra mind­re loc­kan­de att rös­ta på än ett rak­ryg­gat EPP ut­an Fi­desz.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.