Ut­släp­pen når re­kord­ni­vå – igen

De glo­ba­la kol­di­ox­id­ut­släp­pen be­räk­nas öka i år igen, vi­sar en rap­port som släpp­tes på FN:s kli­mat­mö­te i Ka­towice på ons­da­gen.

Hufvudstadsbladet - - Ledare | Nyheter - PETER BUCHERT

Värl­dens kol­di­ox­id­ut­släpp är på väg att öka med drygt 2 pro­cent i år, be­räk­nar ana­ly­ti­ker­na vid Glo­bal Car­bon Pro­ject. Be­räk­ning­en grun­dar sig på ut­veck­ling­en ti­di­ga­re i år och en prognos av de för­vän­ta­de ut­släp­pen för åter­sto­den av det på­gåen­de året.

Ny­he­ten kom­mer ba­ra en vec­ka ef­ter att FN:s mil­jöpro­gram upp­gav att kol­di­ox­id­ut­släp­pen öka­de för­ra året. Glo­bal Car­bon Pro­ject no­te­rar ock­så att ut­släp­pen öka­de med 1,6 pro­cent 2017 och att tak­ten ver­kar till­ta i år, ef­ter tre år av så gott som oför­änd­rad ut­släpps­ni­vå 2014–16.

– Det var hela ti­den osä­kert om den ut­pla­nan­de ut­släppskur­van var bör­jan på en ned­gång el­ler ba­ra en pa­us i till­väx­ten. Ök­ning­en för­ra året och den ac­ce­le­re­ran­de ök­ning­en i år vi­sar tyd­ligt att man mås­te gö­ra myc­ket mer för att mins­ka ut­släp­pen, sä­ger Rob­bie Andrew, äld­re fors­ka­re vid kli­mat­forsk­nings­cent­ret Ci­ce­ro i Oslo.

Fos­si­la bräns­len ökar

Ök­ning­en i ut­släpp be­ror på att män­ni­skan åter brän­ner mer sten­kol, ol­ja och na­tur­gas. Till­väx­ten in­om sten­kol sägs va­ra so­lid fastän man ti­di­ga­re trod­de el­ler hop­pa­des att sten­kols­för­brän­ning­en skul­le ha kul­mi­ne­rat 2013. Ana­ly­ti­ker­na be­dö­mer att ut­släp­pen från fos­sil ener­gi­pro­duk­tion kom­mer att öka med 2,7 pro­cent i år (osä­ker­hets­span­net 1,8–3,7 pro­cent).

Den snab­ba till­väx­ten in­om kolsnål el­ler ut­släpps­fri ener­gi­pro­duk­tion och trafik räc­ker in­te för att hej­da ut­släp­pen av fos­si­la bräns­len, än mind­re för att bän­da ner dem i lin­je med vad Pa­ris­av­ta­let för­ut­sät­ter.

– Ef­ter­frå­gan på ener­gi ökar snab­ba­re än till­väx­ten i för­ny­bar ener­gi­pro­duk­tion. På den punk­ten be­hövs en snabb vänd­ning, sä­ger Co­rin­ne Le Quéré, pro­fes­sor vid Uni­ver­si­ty of East Ang­lia i Stor­bri­tan­ni­en.

Ana­ly­ti­ker­na slår fast att de glo­ba­la kli­ma­tin­sat­ser­na in­te lig­ger i när­he­ten av Pa­ris­av­ta­lets mål och att kli­mat­för­änd­ring­en där­med fort­fa­ran­de ris­ke­rar att ske­na i väg med ka­ta­stro­fa­la följ­der.

– Ök­ning­en 2017 kun­de ha tol­kats som en en­gångs­fö­re­te­el­se, men i och med att ut­släp­pen ökar än­nu mer i år är det kri­stall­klart att världen in­te le­ver upp till sin för­plik­tel­se att sty­ra in på en kurs i lin­je med Pa­ris­av­ta­lets mål, sä­ger Glen Pe­ters, forsk­nings­di­rek­tör vid Ci­ce­ro.

Po­li­ti­ken räc­ker in­te till

Ana­ly­ti­ker­na sä­ger att näs­tan al­la län­der har bi­dra­git till ut­veck­ling­en, an­ting­en ge­nom att de­ras ut­släpp har ökat el­ler ge­nom att de har mins­kat mind­re än vän­tat.

– Ut­släppsök­ning­en in­di­ke­rar helt en­kelt att kli­mat­po­li­ti­ken är otill­räck­lig för att be­mäst­ra den ökan­de ef­ter­frå­gan på ener­gi, som drivs av bå­de ett be­hov att ut­veck­las och ett be­gär att kon­su­me­ra än­nu mer, sä­ger Rob­bie Andrew.

Rap­por­ten be­räk­nar föl­jan­de ut­släpps­för­änd­ring­ar för 2018 jäm­fört med 2017: Ki­na +4,7 pro­cent, USA +2,5 pro­cent, EU –0,7 pro­cent och In­di­en +6,3 pro­cent. Res­ten av världen som till­sam­mans står för 42 pro­cent av ut­släp­pen vän­tas lan­da på +1,8 pro­cent.

FO­TO: MOSTPHOTO/STEFAN ZVARKO

■ Ök­ning­en för­ra året och den ac­ce­le­re­ran­de ök­ning­en i år vi­sar tyd­ligt att man mås­te gö­ra myc­ket mer för att mins­ka ut­släp­pen, sä­ger Rob­bie Andrew, äld­re fors­ka­re vid kli­mat­forsk­nings­cent­ret Ci­ce­ro i Oslo.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.