Fö­re­ta­gan­de in­tres­se­rar men skräm­mer ock­så Lär­kor

På Nordens störs­ta bu­si­nes­se­ve­ne­mang för unga, Ta­ke­off, får del­ta­gar­na lä­ra sig vad fö­re­ta­gan­de egent­li­gen in­ne­bär och krä­ver. En kar­riär i fö­re­tags­värl­den el­ler in­om mark­nads­fö­ring loc­kar många.

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - LAURA KLING­BERG

Håll­bar ut­veck­ling, in­spi­ra­tion och nya idéer. Det vil­le Lär­kor­na Anas­ta­sia Småros, Lu­mi Hult­krantz, Nel­lie Ra­ja­la och Moa Cavén åt­minsto­ne ha ut av da­gens pro­gram.

– Jag har kom­mit hit med ett öp­pet sin­ne men har hört av kom­pi­sar som va­rit här i fjol att det är jät­te­ro­ligt, sä­ger Småros.

Al­la fy­ra kun­de tän­ka sig att stu­de­ra ekonomi el­ler mark­nads­fö­ring i nå­gon form ef­ter gym­na­si­et och att grun­da ett eget fö­re­tag är in­te hel­ler ute­slu­tet.

– Det är kanske in­te mitt förs­ta kar­riär­val men jag tän­ker att fö­re­ta­gan­de kanske är nå­got som jag kan gö­ra se­na­re i livet om jag rå­kar få en rik­tigt god idé, sä­ger Ra­ja­la me­dan de and­ra in­stäm­mer.

Gym­na­sis­ter­na ver­kar väl­digt med­vet­na om oli­ka ris­ker som för­knip­pas med att dri­va ett eget fö­re­tag men re­so­ne­rar att de oli­ka pro­gram­punk­ter­na på Ta­ke­off och be­sö­ket till Slush kan mins­ka på de­ras räds­lor.

– I dag får vi lyss­na på män­ni­skor som job­bar med fö­re­ta­gan­de på hel­tid så de kan be­rät­ta om så­dant som lä­rar­na in­te har lyft fram i un­der­vis­ning­en, sä­ger Småros.

– Och att se så många män­ni­skor som grun­dat eg­na fö­re­tag kan ock­så ge hopp och för­tro­en­de och vi­sa att om de har kla­rat av det så kan vi ock­så gö­ra det, sä­ger Hult­krantz.

På plats fanns även stu­de­ran­de och lä­ra­re från svens­ka Tho­ren Bu­si­ness School i Öre­bro. Sko­lans ele­ver ha­de i upp­gift att le­da små­grup­per­na och hål­la oli­ka works­hop­par un­der da­gen.

– Det här blir nog rik­tig spän­nan­de, sä­ger lä­ra­ren Pet­h­ra Mag­nu­son.

Tan­ja Inge­lins ele­ver från Kyrkslätts gym­na­si­um ha­de re­dan hun­nit in­le­da ar­be­tet i si­na små­grup­per men lä­ra­ren be­rät­tar att ung­do­mar­na sett fram emot da­gen med stort in­tres­se och höga för­vänt­ning­ar.

– Vi har en fö­re­ta­gar­lin­je i vår sko­la och de fles­ta del­ta­gar­na går på den lin­jen. De har allt­så an­nars ock­så ett in­tres­se för bu­si­ness och fö­re­ta­gan­de. Be­sö­ket till Slush är de­fi­ni­tivt da­gens störs­ta höjd­punkt bå­de för mig och ele­ver­na, sä­ger Inge­lin.

Vi har en fö­re­ta­gar­lin­je i vår sko­la och de fles­ta del­ta­gar­na går på den lin­jen. Be­sö­ket till Slush är de­fi­ni­tivt da­gens störs­ta höjd­punkt bå­de för mig och ele­ver­na.

Tan­ja Inge­lin

FO­TO: SLUSH/SENJA LAR­SEN

Moa Cavén (till väns­ter), Anas­ta­sia Småros, Lu­mi Hult­krantz och Nel­lie Ra­ja­la vän­ta­de iv­rigt på da­gens oli­ka pro­gram­punk­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.