”Tes­ta ge­nast, vän­ta in­te på all in­for­ma­tion”

Tek­nik­jät­ten Ama­zons tek­nik­di­rek­tör Wer­ner Vo­gels ång­rar att bo­la­get in­te har va­rit till­räck­ligt snabbt i vänd­ning­ar­na al­la gång­er.

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - SPT-AN­NA BACK

Ama­zons snab­ba till­växt och bo­la­gets moln­tjänst AWS (Ama­zon Web Ser­vices) allt mer do­mi­nan­ta po­si­tion till trots, tve­kar Wer­nerVo­gels in­te när han sit­ter på upp­starts­fes­ti­va­len Slus­hs scen och får frå­gan om det störs­ta miss­ta­get han gjort.

– När det gäl­ler AWS öns­kar jag att vi gjort sa­ker re­dan för fem år se­dan när kun­der­na vil­le ha dem. Vi har in­te gjort sa­ker till­räck­ligt snabbt, el­ler så har vi in­te alls gjort dem.

Det är ba­ra ge­nom nya in­no­va­tio­ner fö­re­tag har en fram­tid, och för att ut­veck­las kon­stant mås­te man en­ligt ho­nom ha en för­doms­fri fö­re­tagskul­tur som tillå­ter miss­lyc­kan­den.

– Vi ut­går från ett in­sti­tu­tio­nellt ja och har ta­git bort allt som hind­rar in­no­va­tio­ner.

Som ett ex­em­pel sä­ger han att det i många fall är den som fö­re­slår nå­got som mås­te be­vi­sa var­för idén är god. På Ama­zon är det om­vänd be­vis­bör­da som gäl­ler – den som ifrå­ga­sät­ter en idé mås­te hos­ta upp för­kla­ring­ar­na. Pro­ces­sen ska in­te dra ut på ti­den.

– Om man vän­tar tills man har all till­gäng­lig in­for­ma­tion, är det of­ta för sent. Sätt i gång ba­ra! Ett ex­pe­ri­ment är in­te ett ex­pe­ri­ment om man vet vil­ket re­sul­ta­tet blir.

Vo­gels be­rät­tar att Ama­zon ser miss­lyc­kan­den som en vär­de­full kun­skap, in­te en plump i kar­riärs­pro­to­kol­let.

– Man kan all­tid bac­ka ett steg in­nan man tar två fram­åt.

Vo­gels har job­bat fjor­ton år på Ama­zon och har nu det högs­ta an­sva­ret för tjäns­ter med mil­jar­der an­vän­da­re. Han är en stark fö­re­språ­ka- re av kryp­te­ring och är in­te be­redd att släp­pa in po­lis el­ler and­ra myn­dig­he­ter.

– Finns det en bak­dörr kom­mer nå­gon all­tid att hit­ta den. Den som kryp­te­rar be­stäm­mer vem som har nyc­keln.

Vo­gels kom­mer ur­sprung­li­gen från Ne­der­län­der­na och pas­sar på att be­röm­ma eu­ro­pe­is­ka upp­starts­fö­re­tag.

– Nor­den, Lon­don, Lis­sa­bon är al­la bra på in­no­va­tio­ner. Jag tror att eu­ro­pé­er är mer läm­pa­de att byg­ga glo­ba­la fö­re­tag än ame­ri­ka­ner. I USA ta­lar al­la eng­els­ka och lä­ser det som står i New York Ti­mes.

Men sen när tek­nik­bo­la­gen blir stör­re seg­lar USA-bo­la­gen of­ta för­bi, kon­sta­te­rar han, på grund av stör­re in­ve­ste­ring­ar i forsk­ning och ut­veck­ling.

När han blic­kar mot fram­ti­den ser han en di­gi­tal ut­veck­ling mot mer mänsk­lig kom­mu­ni­ka­tion. Ma­ski­nin­lär­ning för­bätt­rar hela ti­den möj­lig­he­ter­na till röst­styr­ning och and­ra sätt att in­te­ra­ge­ra.

– Den förs­ta di­gi­ta­la kon­tak­ten för folk i sto­ra de­lar av världen kom­mer in­te att kän­nas som att de har att gö­ra med di­gi­ta­la sy­stem, sä­ger Wer­ner Vo­gels.

Nor­den, Lon­don, Lis­sa­bon är al­la bra på in­no­va­tio­ner. Jag tror att eu­ro­pé­er är mer läm­pa­de att byg­ga glo­ba­la fö­re­tag än ame­ri­ka­ner.

FO­TO: SPT/AN­NA BACK

Ama­zons tek­nik­di­rek­tör Wer­ner Vo­gels var ett av de störs­ta nam­nen på Slush i år.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.