Spurt för att få la­gar i mål fö­re val

Ons­da­gen var sista da­gen för in­läm­ning av la­gar som ska bli kla­ra den här val­pe­ri­o­den: läkemedel kan bli bil­li­ga­re, ut­län­nings­la­gen skärps. Änd­ring­en i Ålands själv­sty­rel­se­lag som bor­de bli­vit klar lig­ger in­ne på stopp­tid.

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - SYLVIA BJON 029 080 1310, [email protected]­me­dia.fi

Arm­bryt­ning­en om vil­ka la­gar re­ge­ring­en tving­as läm­na bort och vil­ka som ska pri­o­ri­te­ras på­gick för fullt den här vec­kan, och på ons­da­gen kom en lång sal­va lag­för­slag från stats­rå­det.

Ons­dag var en­ligt över­ens­kom­mel­se sista da­gen för att läm­na in lag­för­slag till riks­da­gen om de ska hin­na be­hand­las av al­la be­las­ta­de ut­skott fö­re näs­ta riks­dags­val. Allt som hör till vårdre­for­men och un­der­rät­tel­se­la­gar­na fyl­ler re­dan ka­lend­rar­na.

Sträng­a­re kring nya asy­lan­sök­ning­ar

Det som re­ge­ring­en gett vi­da­re i elf­te tim­men är bland an­nat de två la­gar­na som gäl­ler asyl­sö­kan­de och med­bor­gar­skap. Änd­ring­ar­na i ut­län­nings­la­gen är fle­ra: re­ge­ring­en fö­re­slår att man ska kun­na be­slag­ta pass och re­se­hand­ling­ar fram tills man an­ting­en får up­pe­hålls­till­stånd el­ler av­vis­nings­be­sked. Det fö­reslås ock­så sträng­a­re la­gar om att läm­na in fler asy­lan­sök­ning­ar med nya mo­ti­ve­ring­ar. Bland an­nat kan man få ny ka­rens­tid för ar­bets­till­stånd, och man får in­te nöd­vän­digt­vis stan­na i lan­det me­dan nya an­sök­ning­ar be­hand­las.

I ett an­nat lag­för­slag kan man bli av med sitt fins­ka med­bor­gar­skap om man gjort sig skyl­dig till ter­ror­brott el­ler lands­för­rä­de­ri.

I den sista lag­bun­ten som ges till riks­da­gen finns bland an­nat ak­tie­pla­ce­rings­kon­tot, som skul­le tillå­ta att man spa­rar upp till 50 000 i ak­tie­pla­ce­ring­ar och ut­del­ning som in­te be­skat­tas för­rän peng­ar lyfts från kon­ton. Där finns ock­så änd­ring­ar i lä­ke­me­delsla­gen, som tillå­ter apo­te­ken att sän­ka pri­ser­na på läkemedel som in­te är re­cept­be­lag­da.

Ålands­lag drö­jer en vec­ka till

Även om sista da­tu­met nu pas­se­rat lig­ger änd­ring­en i Ålands själv- sty­rel­se­lag i be­red­ning en vec­ka till. Riks­da­gen är än­då be­redd att ta emot la­gen. Det skul­le ha så sto­ra kon­se­kven­ser för tid­ta­bel­len an­nars, och det är kopp­lat till för­änd­ring­ar som land­skaps- och vårdre­for­men för med sig. Änd­ring­ar i själv­sty­rel­se­la­gen ska gö­ras i grund­lags­ord­ning och krä­ver att de lig­ger över val. Det är an­ting­en över va­let 2019 el­ler så ha­de det gått till 2023.

Den sto­ra to­tal­re­for­men av själv­sty­rel­se­la­gen la­des på hyl­lan re­dan ti­di­ga­re i höst. Nu finns ba­ra frå­gan om det eko­no­mis­ka sy­ste­met på bor­det, och över­gång­en till det nya sy­ste­met där skat­ter som upp­bärs på Åland ska åter­fö­ras till Åland. Land­skaps­re­ge­ring­en och Fin­lands re­ge­ring var re­dan ti­di­ga­re över­ens om det po­li­tis­ka in­ne­hål­let.

Skärp­ning av di­stans­för­sälj­ning föll bort

En rad lag­för­slag har re­dan dra­gits bort från dag­ord­ning­en och kom­mer in­te att bli kla­ra. En av dem är be­gräns­ning­en av di­stans­för­sälj­ning av al­ko­hol, som ham­na­de i mot­vind hos EU-kom­mis­sio­nen.

Den and­ra de­len av den så kal­la­de ak­ti­ve­rings­mo­del­len, la­gen om ak­tivt ar­bets­sö­kan­de, kom­mer in­te hel­ler till riks­da­gen den här val­pe­ri­o­den.

Sär­skilt So­ci­al- och häl­so­vårds­mi­ni­s­te­ri­et har fått läg­ga pro­jekt på is. Ge­nom­ban­ken blir in­te av nu, och in­te hel­ler lag­re­for­men kring pa­ti­en­ters själv­be­stäm­man­de­rätt, som ha­de krävt en läng­re be­red­ning.

FO­TO: LEHTIKUVA/MARTTI KAINULAINEN

De folk­val­da på Ar­ka­di­a­bac­ken har bråt­tom med lag­för­slag.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.