Nu väcks åtal mot flyg­pro­test

Hän­del­sen om­bord på Fin­nairs flyg­plan i som­ras le­der till åtal. Ai­no Pen­na­nens flyg­pro­test ska prö­vas i tings­rät­ten.

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - SPT

Åkla­garäm­be­tet i Öst­ra Ny­land väc­ker åtal mot De grö­nas lag­stift­nings­sek­re­te­ra­re Ai­noPen­na­nen. Hon åta­las för hind­ran­de av tjäns­te­man och luft­farts­för­se­el­se.

Den 31 ju­li skul­le Pen­na­nen re­sa med ett Fin­nair-flyg­plan till Ber­lin. Men då såg hon fy­ra ci­vil­kläd­da po­li­ser längst bak i flyg­pla­net. Hon fick re­da på att det rör­de sig om en av­vis­ning av en asyl­sö­kan­de och vil­le hind­ra pla­net från att fly­ga.

Där­för väg­ra­de hon att sit­ta på sin plats.

Pen­na­nen fil­ma­de hän­del­sen och sän­de den di­rekt på Fa­ce­book. Hon blev av­vi­sad från pla­net, som blev tio mi­nu­ter för­se­nat.

Po­li­sens för­un­der­sök­ning blir of­fent­lig först när fal­let tas upp i tings­rät­ten. Åkla­garäm­be­tet i Öst­ra Ny­land in­for­me­rar ing­et mer om fal­let i det här ske­det.

FO­TO: LEHTIKUVA/TIMO JAAKONAHO

Ai­no Pen­na­nen (De grö­na) åta­las ef­ter sin li­ve­sän­da pro­test mot en ut­vis­ning på ett flyg i som­ras.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.