Vux­en i Es­bo har mäss­ling

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - HBL

En vux­en per­son i Es­bo har smit­tats av mäss­ling un­der en re­sa i Asi­en, med­de­lar Es­bo stad.

Per­so­nen har vac­ci­ne­rats mot mäss­ling som barn, vil­ket be­ty­der att smit­to­ris­ken är läg­re än hos en helt ovac­ci­ne­rad per­son. Smit­tan upp­da­ga­des på tis­da­gen. HNS och en­he­ten för smit­to­sam­ma sjuk­do­mar i Es­bo har kart­lagt per­so­ner­na som va­rit i kon­takt med den smit­ta­de. Det hand­lar om någ­ra ti­o­tal per­so­ner varav störs­ta de­len har kun­nat kon­tak­tas och har fått in­struk­tio­ner.

Es­bo har en god vac­ci­na­tions­täck­ning mot MPR-sjuk­do­mar. Till ex­em­pel har 97 pro­cent av bar­nen som föd­des i Es­bo år 2015 vac­ci­ne­rats med MPR-vac­ci­net, vil­ket räc­ker för att upp­nå flock­skydd.

Svens­ka Yle var först ute med ny­he­ten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.