Borg­mäs­ta­re

Hufvudstadsbladet - - Nyheter -

●●Borg­mäs­ta­re finns i Tam­mer­fors, Bir­ka­la och Helsing­fors.

●●Se­dan den 1 au­gusti 2006 kan en kom­mun an­ting­en ha en kom­mun­di­rek­tör (kal­lad stads­di­rek­tör i stä­der) el­ler en borg­mäs­ta­re. Bå­da väljs av full­mäk­ti­ge, men kom­mun­di­rek­tö­ren räk­nas som kom­mu­nens högs­ta tjäns­te­man me­dan borg­mäs­ta­ren räk­nas som för­tro­en­de­vald. Even­tu­ell borg­mäs­ta­re är ord­fö­ran­de för kom­mun­sty­rel­sen.

●●I borg­mäs­tar­mo­del­len är de högs­ta tjäns­te­män­nen val­da på po­li­tis­ka grun­der, vil­ket åter­speglas i kom­mu­nal­vals­re­sul­ta­tet. De par­ti­er som fått flest rös­ter får ock­så mest makt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.