Skar hu­vu­det av död IS-kri­ga­re – en­ligt tings­rät­ten ett krigs­brott

Man­nen sä­ger att han blev över­väl­di­gad av käns­lor när han såg den dö­da IS-kri­ga­ren. Han har li­dit av psy­kis­ka be­svär se­dan dess. Åkla­ga­ren krä­ver fäng­el­se.

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - SPT-HENRI FORSS

Helsing­fors tings­rätt be­hand­la­de på ons­da­gen ett fall som an­kny­ter till kri­get mot IS i Irak. En ira­kisk man står åta­lad för krigs­brott.

En­ligt åkla­ga­ren He­ik­ki Ko­hijo­ki gjor­de man­nen sig skyl­dig till krigs­brott då han som sol­dat för den ira­kis­ka ar­mén skar hu­vu­det av en död IS-sol­dat. Hän­del­sen vi­de­o­fil­ma­des och vi­de­on lad­da­des se­na­re upp på mannens Fa­ce­book­kon­to.

Dess­utom po­se­ra­de man­nen i fo­to­gra­fi­er med li­ken ef­ter brän­da IS­sol­da­ter. Även des­sa dök upp på Fa­ce­book.

Åkla­ga­ren krä­ver att man­nen döms till 1 år och 5 må­na­ders ovill­kor­ligt fäng­el­se el­ler 1 år och 8 må­na­ders vill­kor­ligt fäng­el­se.

Man­nen med­ger hän­del­se­för­lop­pet, men in­te att han lad­dat upp vi­de­on. Han sä­ger att vi­de­on lad­da­des upp av nå­gon an­nan då han var i ak­tiv tjänst vid fron­ten och in­te ha­de till­gång till sin te­le­fon.

Dess­utom häv­dar mannens försvar, ad­vo­kat Han­nesMän­ni­stö, att hän­del­sen bör be­trak­tas som ett lind­rigt krigs­brott en­ligt Romstad­gan för In­ter­na­tio­nel­la brott­måls­dom­sto­len.

Den lind­ri­ga for­men av krigs­brott ex­i­ste­rar in­te i Fin­lands lag och kan där­med in­te le­da till åtal el­ler dom, an­ser för­sva­ret.

Kan in­te för­kla­ra det

Hän­del­sen som åta­let gäl­ler äg­de rum i mars 2015. Man­nen tjä­na­de som kor­pral i ira­kis­ka ar­méns sig­nal­trup­per åren 2003–2015. I rätt- en be­rät­ta­de han om bak­grun­den till hän­del­sen.

Det hela bör­ja­de med att fy­ra av mannens nä­ra vän­ner i ar­mén blev kid­nap­pa­de av IS un­der ett spa­nings­upp­drag. IS för­sök­te an­vän­da fång­ar­na till att för­hand­la med ira­kis­ka sta­ten, men sta­ten väg­ra­de.

Ef­tersom sta­ten väg­ra­de för­hand­la, med­de­la­de IS att män­nen ha­de bli­vit hals­hugg­na och var de­ras stoff kun­de hit­tas.

Någ­ra må­na­der se­na­re fick man­nen be­sked att IS-kri­ga­ren som var an­sva­rig för kid­napp­ning­en och hals­hugg­ning­ar­na ha­de bli­vit dö­dad i stri­der nä­ra sta­den Al-Kar­mah, in­te långt från Bag­dad.

Man­nen skic­ka­des till fron­ten för att le­ve­re­ra do­ku­ment och då rå­ka­de han på IS-kri­ga­rens lik.

– Jag kan in­te be­skri­va de käns­lor som kom över mig när jag såg ho­nom död fram­för mig, sa­de man­nen ge­nom en tolk i rät­ten.

– All­ting hän­de så fort, jag kan in­te för­kla­ra det.

Man­nen be­rät­ta­de ut­för­ligt om IS grym­he­ter un­der kri­get. En­ligt ho­nom var mor­det på vän­ner­na än­då det värs­ta han va­rit med om.

Han be­rät­ta­de även hur hän­del­sen or­sa­kat svå­ra psy­kis­ka be­svär för ho­nom och att han fort­fa­ran­de li­der av det. Man­nen får vård för be­svä­ren i Fin­land.

Säll­synt brotts­ru­brik

Helsing­fors tings­rätt hör­de även krigs­fors­ka­ren, kap­ten Ant­ti Pa­ro­nen som ex­pert­vitt­ne om kri­get mel­lan IS och Irak. Han be­skrev kon­flik­ten som ex­tremt bru­tal.

Den här bru­ta­li­te­ten drab­ba­de al­la in­vol­ve­ra­de, an­såg Pa­ro­nen. Hämndak­tio­ner var in­te ovan­li­ga.

– IS verk­sam­het påmin­de näs­tan om ett för­in­tel­se­k­rig. Ter­rorn var om­fat­tan­de, sa­de han.

Ira­kis­ka ar­mén be­seg­ra­de IS slut­gil­tigt i de­cem­ber 2017. Un­der åren 2014–2017 kon­trol­le­ra­de IS ett stort ter­ri­to­ri­um i Sy­ri­en och Irak.

Krigs­brott är ett rätt säll­synt brott i Fin­land. Un­der de se­nas­te åren har det än­då dykt upp en­sta­ka fall.

Bir­ka­lands tings­rätt döm­de 2016 en 29-årig ira­kisk man till 1 år och 4 må­na­ders vill­kor­ligt fäng­el­se för krigs­brott. Man­nen po­se­ra­de i fo­to­gra­fi­er med det av­hugg­na hu­vu­det av en IS-sol­dat. Se­na­re lad­da­de han upp bil­der­na på Fa­ce­book.

29-åring­en med­gav hän­del­ser­na, men häv­da­de att han in­te ha­de för av­sikt att skän­da li­ket.

Fo­to: SPt/Henri ForSS

Åkla­ga­ren krä­ver att man­nen döms till 2 år och 2 må­na­ders fäng­el­se för att ha skän­dat li­ket av en IS-kri­ga­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.