Pas­sa­ge­ra­re gav sig på buss­chauf­för

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - SPt

Centralkri­mi­nal­po­li­sen un­der­sö­ker ett fall där en pas­sa­ge­ra­re miss­tänks ha at­tac­ke­rat buss­chauf­fö­ren mitt un­der på­gåen­de buss­färd.

Bus­sen var på väg från Helsing­fors till Uleå­borg. Den miss­tänk­ta at­tac­ken sked­de i Ura­is i Mel­lers­ta Fin­land kloc­kan ett på nat­ten mel­lan tis­da­gen och ons­da­gen.

En­ligt po­li­sens upp­gif­ter steg den miss­tänk­te man­nen upp från sitt sä­te och bör­ja­de stö­ra chauf­fö­ren. Pas­sa­ge­rar­na som satt på den främs­ta ra­den i bus­sen an­såg att si­tu­a­tio­nen var far­lig och hej­da­de den miss­tänk­te man­nen. Man­nen brot­ta­des ned till gol­vet och hölls kvar där tills po­lis­pa­trul­len kom fram till bus­sen.

Po­li­sen miss­tän­ker fal­let som för­sök till tra­fik­sa­bo­tage och lind­rig miss­han­del. Po­li­sen ut­re­der ock­så om det finns en kopp­ling mel­lan det här miss­tänk­ta tra­fik­sa­bo­ta­get och ett lik­nan­de för­sök som in­träf­fa­de på tis­dags­för­mid­da­gen i Lo­i­maa i Egent­li­ga Fin­land.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.