Sar­ko­maa vill in­fö­ra vac­ci­na­tions­plikt

Sam­lings­par­ti­ets riks­dags­le­da­mot Sa­ri Sar­ko­maa vill att om­sorgs­mi­nis­ter An­ni­ka Saa­rik­ko (C) ome­del­bart star­tar en ut­red­ning om de åt­gär­der som krävs för att tryg­ga vac­ci­na­tions­täck­ning­en i lan­det.

Hufvudstadsbladet - - Nyheter -

– Ny­he­ter­na om den sjun­kan­de vac­ci­na­tions­gra­den och det upp­da­ga­de mäss­lings­fal­let är alar­me­ran­de. Det kan stå oss dyrt att vän­ta. Det hand­lar on ett ovac­ci­ne­rat barns liv, men ock­så om gran­nar­nas barn och om vår folk­häl­sa, sä­ger Sa­ri Sar­ko­maa (Saml) i ett press­med­de­lan­de.

Sar­ko­maa vill in­fö­ra vac­ci­na­tions­plikt i lik­het med lä­ro­plikt i ut­byte mot stat­li­ga stöd.

– När MPR-vac­ci­na­tio­ner­na lan­se­ra­des 1982 fanns det cir­ka 53 000 fall av mäss­ling, 37 000 fall av pås­sju­ka och 27 000 fall av rö­da hund. I dag har de här sjuk­do­mar­na för­svun­nit näs­tan helt och hål­let lik­som po­lio och dif­teri, sä­ger Sar­ko­maa i press­med­de­lan­det.

Sar­ko­maa vill att sta­ten vi­da­re­ut­veck­lar möd­raråd­giv­nings­tjäns­ter­na så att at­ti­ty­der­na mot vac­ci­na­tio­ner för­blir po­si­ti­va.

– De fin­länds­ka bar­nens häl­sa har byggts upp med hårt ar­be­te. Det är in­te en själv­klar sak. Da­gens för­äld­rar mås­te ock­så gö­ra sin an­del av job­bet. För­äld­rar­na bär an­svar för att bar­nen vac­ci­ne­ras. det hand­lar om kär­lek till din näs­ta, sä­ger Sar­ko­maa.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.