Bussar er­sät­ter met­ro un­der tre da­gar

Hufvudstadsbladet - - Nyheter -

I ja­nu­a­ri blir det tre da­gars av­brott i met­ro­tra­fi­ken. Av­brot­tet på­ver­kar tra­fi­ken ös­terut från Helsing­fors cent­rum. Or­sa­ken till av­brot­tet är in­stal­la­tio­nen av ett nytt sig­nal­ställ­verk.

Mel­lan den 11 och 13 ja­nu­a­ri blir det ett tre da­gars av­brott i met­ro­tra­fi­ken när Helsing­fors stads tra­fik­verk by­ter ut ett sig­nal­ställ­verk.

Från fre­dag kväll kloc­kan 18 kör inga met­ro­tåg på sträc­kan mel­lan Öst­ra cent­rum och Mell­ungs­bac­ka och Öst­ra cent­rum-Nord­sjö. På lör­dag och sön­dag är det ing­en met­ro­tra­fik ös­ter om Gräsvi­kens met­rosta­tion.

Från Drum­sö mot Es­bo kör al­la tåg till Matt­by och un­der bäg­ge da­gar­na kör tå­gen med fem mi­nu­ters in­ter­val­ler. När met­ro­tå­gen in­te kör er­sätts de med bussar mel­lan met­rosta­tio­ner­na och med den till­fäl­li­ga spår­vagns­lin­jen 11 mel­lan Sund­hol­men och Pau­lu­s­kyr­kan i Vall­gård.

Bus­sar­na och spår­vag­nar­na kör med 5 till 10 mi­nu­ters in­ter­val­ler till mid­natt.

Bussar med be­teck­ning­en 147 N på rut­ten Kam­pen-Sökö-Stens­vik kör den 12 och 13 ja­nu­a­ri un­dan­tags­vis från mor­gon till kväll mel­lan kloc­kan 8 och 23.30 med 15 till 30 mi­nu­ters in­ter­val­ler.

FO­TO: HBL/AR­KIV

Hela met­ron har drab­bats av pro­blem se­dan det nya ba­nav­snit­tet togs i bruk för drygt ett år se­dan. Nya ställ­verk ska gö­ra tra­fi­ken på ba­nan me­ra sta­bil.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.