”In­te som skol­di­sco, ut­an mer som slotts­ba­len”

Det var ivri­ga 10– åring­ar som fick träf­fa stats­mi­nis­ter Ju­ha Si­pi­lä på bar­nens själv­stän­dig­hets­fest på tors­da­gen i Helsing­fors.

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - SPT/LIN­NEA DE LA CHAPELLE

– Jag tror nog handskak­ning­en är det som är gre­jen på den här fes­ten, pre­cis som på slot­tet i mor­gon, sä­ger Eme­rick Jung­ersten från Kors­holm.

Jung­ersten är en av de 533 lyck­ligt lot­ta­de 10–åring­ar som fått in­bju­dan till bar­nens själv­stän­dig­hets­fest på Stän­der­hu­set i Helsing­fors. Var­je kom­mun i Fin­land har ut­sett två ti­o­å­ring­ar.

– Det kom en in­bju­dan till Nor­ra Kors­holms sko­la som i år fick re­pre­sen­te­ra Kors­holm. Jag an­mäl­de di­rekt mitt in­tres­se. Jag tyc­ker om fes­ter, sä­ger Jung­ersten.

Jung­erstens lä­ra­re lot­ta­de vil­ka två som fick del­ta och hans namn stod på ena lap­pen.

– Det är kul att jag blev vald. Jag har in­te sett Si­pi­lä ti­di­ga­re. Jag hop­pas att det in­te blir som skol­di­scot som är li­te som en bal på da­gis, ut­an mer som slotts­ba­len.

Sa­van­nah Ahl­berg re­pre­sen­te­rar Lo­vi­sa och är på fes­ten till­sam­mans med Sa­mi Sep­pälä, ock­så från Lo­vi­sa.

– Vi träf­fa­des i skjut­sen på väg till Helsing­fors. Jag ser mest fram emot en fest med myc­ket män­ni­skor och att träf­fa Si­pi­lä för­stås. Det blir spän­nan­de.

En an­nan som är pir­rig är Jes­si­ca Slot­te från Kro­no­by.

– Jag vet in­te var­för det är så spän­nan­de att träf­fa Si­pi­lä. Det är väl li­te som slotts­ba­len för barn. Jag ser fram emot allt pys­sel på fes­ten.

Långa kö­er och Youtu­be­kän­dis

Ef­ter att ha sut­tit och vän­tat i ett vänt­rum, och ef­ter att ha stått i en lång kö är det änt­li­gen dags för Jung­ersten, Ahl­berg och Slot­te att ska­ka hand med statmi­nis­tern.

– Det gick väl bra, han sa­de väl­kom­men på fins­ka och jag sva­ra­de tack på svens­ka, sä­ger Jung­ersten.

– Han frå­ga­de var­i­från jag kom­mer på fins­ka och jag sva­ra­de på fins­ka att jag kom­mer från Lo­vi­sa, sä­ger Ahl­berg.

Ef­ter handskak­ning­en får bar­nen träf­fa be­kan­ta fi­gu­rer från lit­te­ra­tu­rens värld. Det finns även troll­kar­lar, färg­gran­na fo­to­väg­gar och per­so­ner som gör djur av bal­long­er.

Ma­ten be­står av hot­dogs, grön- saks­spett och go­dis­buffé. Och kväl­lens över­rask­nings­ar­tist är ing­en mind­re än Youtu­be­stjär­nan Tu­u­re Bo­e­li­us, som bland an­nat med­ver­kar i MTV3:s pro­gram Tans­si täh­ti­en kans­sa.

När al­la bar­nen änt­li­gen fått ska­ka hand med Si­pi­lä in­le­der han sitt tal med att hål­la en om­röst­ning om näs­ta års ar­range­mang.

– Vem här tyc­ker att näs­ta stats­mi­nis­ter ska ord­na en li­ka­dan fest näs­ta år, frå­gar Si­pi­lä publi­ken.

Så gott som al­la barn i Stän­der­hu­set räc­ker upp han­den.

Själv­stän­dig­hets­fes­ten för barn ord­na­des för förs­ta gång­en i fjol för att upp­märk­sam­ma Fin­lands 100-års­ju­bi­le­um.

FO­TO: SPT/LIN­NEA DE LA CHAPELLE

533 sko­le­le­ver från 268 kom­mu­ner del­tog i själv­stän­dig­hets­fes­ten på Stän­der­hu­set i Helsing­fors.

FO­TO: LEHTIKUVA/JUSSI NUKARI

Hund­ra­tals 10-åring­ar från Ut­sjo­ki till Han­gö fes­ta­de loss hos stats­mi­nis­ter Ju­ha Si­pi­lä (C).

NUKARI FO­TO: LEHTIKUVA/JUSSI

I vän­tan på gäs­ter­na såg det my­sigt ut i stän­der­hu­set.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.