Me­di­e­för­bun­det: Pris­höj­ning­ar ho­tar tid­ning­ar­nas fram­tid

Hufvudstadsbladet - - Nyheter -

Tid­nings­ut­gi­var­na är oro­li­ga för Pos­tens pris­höj­ning­ar. En­ligt Me­di­e­för­bun­det un­der­grävs tid­ning­ar­nas verk­sam­hets­för­ut­sätt­ning­ar på grund av den dy­ra­re dis­tri­bu­tio­nen.

Pos­ten lan­se­ra­de för­ra vec­kan sin nya pris­lis­ta för för­sän­del­ser av brev, tid­ning­ar och mark­nads­fö­rings­tjäns­ter. Pri­ser­na för dis­tri­bu­tio­nen av brev och tid­ning­ar sti­ger märk­bart me­dan pri­set på för­sän­del­sen av Pos­tens egen pro­dukt Posti­nen in­te höjs alls.

– Det här för­vå­nar stor­li­gen ut­gi­var­na av dags­tid­ning­ar, tid­skrif­ter och lo­kal­tid­ning­ar. Det föds en väl- grun­dad miss­tan­ke att Pos­ten på det här sät­tet stö­der sin egen mark­nads­fö­ring på ett konst­gjort sätt me­dan pri­ser­na höjs för kon­kur­ren­ter­na på an­nons­mark­na­den, sä­ger Me­di­e­för­bun­dets vd Juk­ka Holm­berg i ett press­med­de­lan­de.

Me­di­e­för­bun­det un­der­stry­ker att Pos­ten har höjt si­na dis­tri­bu­tions­pri­ser be­tyd­ligt mer än bran­schens pri­va­ta ak­tö­rer. En­ligt bo­la­get Spring Ad­vi­sors ut­red­ning har Pos­ten höjt si­na pri­ser med i ge­nom­snitt 47 pro­cent un­der tids­pe­ri­o­den 2010-2017.

– De po­li­tis­ka be­sluts­fat­tar­na mås­te be­stäm­ma sig ifall Pos­ten ska pro­du­ce­ra tjäns­ter för si­na med­bor- ga­re el­ler ge­ne­re­ra eko­no­misk av­kast­ning för sta­ten, sä­ger Holm­berg i press­med­de­lan­det.

En­ligt Me­di­e­för­bun­det be­hövs nu en struk­tu­rell re­form som för­tyd­li­gar Pos­tens roll.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.