Mu­si­ken

Hufvudstadsbladet - - Nyheter -

●●Un­der väl­komst­ce­re­mo­nin spe­lar Gar­dets Mu­sik­kår. Bå­de na­tu­ren, Os­kar Me­ri­kan­tos 150-års­ju­bi­le­um samt Fins­ka flag­gans och För­svars­mak­tens 100-års­ju­bi­le­er kom­mer att sy­nas på re­per­to­a­ren.

●●Gar­dets Com­bo un­der­hål­ler gäs­ter­na på dans­gol­vet i Riks­sa­len med mu­sik med na­tu­ren som te­ma. Dans­mu­si­ken hed­rar även min­net av Jun­nu Vai­nio som föd­des för 80 år se­dan.

●●So­lis­ter är Jen­nie Stor­bac­ka och Mi­kael Saa­ri, som ha­de hu­vud­rol­ler­na i pjä­sen Äi­din­maa, som Es­bo Stads­tea­ter sat­te upp för att upp­märk­sam­ma Fin­lands 100-års­ju­bi­le­um.

●●Den mång­stäm­mi­ga kören Philo­me­la samt manskö­ren Yli­op­pilas­kun­nan Lau­la­jat sjung­er för ve­te­ra­ner­na un­der kaf­festun­den.

●●På tred­je vå­ning­en un­der­hål­ler Si­bis Jazz Youngs­ters.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.