Håll ut­kik ef­ter det här un­der slotts­ba­len i kväll

En röd­kåls­fär­gad klän­ning, man­schett­knap­par av gädd­skinn och kot­tar på bor­den. Den fins­ka na­tu­ren kom­mer att sy­nas på slot­tet i kväll.

Hufvudstadsbladet - - Nyheter -

Klän­ning­ar­na

Årets mil­jö­te­ma har fått de åter­an­vän­da klän­ning­ar­na att öka i po­pu­la­ri­tet. Vi kom­mer att få se myc­ket grönt och na­tur­ma­te­ri­al. En klän­ning som re­dan nu väckt upp­märk­sam­het är Laura Kar­ju­las. Hon är gift med Samu­li Kar­ju­la, upp­hovs­man­nen bakom sä­songs­gui­den Sa­tokau­si­ka­len­te­ri, och kom­mer att bä­ra en åte­ran­vänd klän­ning fär­gad av röd­kål.

Även de­tal­jer om fru Jen­ni Hau­ki­os klän­ning har läckt ut, trots att spe­ku­la­tio­ner­na kring fär­gen än­nu på­går. Hau­kio kom­mer att bä­ra en eko­lo­gisk klän­ning de­sig­nad och fram­ställd av stu­de­ran­de vid Aal­tou­ni­ver­si­te­tet. Klän­ning­en är gjord av in­hemsk björk, som bli­vit mas­sa vid Sto­ra En­sos fa­brik i Jo­en­suu. Mas­san har se­dan om­vand­lats till så kall­lad Ion­cell-fi­ber, en cel­lu­lo­sa­ba­se­rad fi­ber som är bi­o­lo­giskt ned­bryt­bar.

Vid till­verk­ning­en av Ion­cell-fi­ber används ett gift­fritt och ofar­ligt jo­niskt lös­nings­me­del som har ta­gits fram vid Helsing­fors uni­ver­si­tet.

– Lon­cell är ett eko­lo­giskt al­ter­na­tiv till bo­mull. Ty­get känns be­hag­ligt, det har en fin lys­ter, går ut­märkt att fär­ga och har ett vac­kert fall. Det är fram­för allt ett eko­lo­giskt håll­bart al­ter­na­tiv, sä­ger ar­bets­livs­pro­fes­sor Pir­jo Kää­riä­i­nen vid Aal­to-uni­ver­si­te­tet.

Ma­ria Ru­o­ho­la, ord­fö­ran­de för Fin­lands Scou­ter, har en skogs­in­spi­re­rad bild prin­tad på klän­ning­en. Ani­ma­li­as Mai Ki­ve­lä bär en klän­ning gjord av åter­an­vän­da t-trö­jor och jeans. Vi kom­mer ock­så att få se mil­jö­ak­ti­vis­ten Ri­ik­ka Karp­pi­nen i en klän­ning av fisk­nät.

Smyc­ke­na

Även här syns na­tu­ren i form av fisk­skinns­hals­band, skräpring­ar och Ös­ter­sjöpro­duk­ter.

Tar­ja Ol­li­la, vd för det in­hems­ka fö­re­ta­get Ver­so Food som till­ver­kar pro­duk­ter av bond­bö­nor, kom­mer att bä­ra ör­häng­en gjor­da av just – bö­nor.

So­ci­al- och häl­so­vårds­mi­nis­ter Pirk­ko Mat­ti­la (Blå) bär ett smyc­ke med en björn­klo. Tove Holm, verk­sam­hets­le­da­re för Skydds­fon­den för Skär­gårds­ha­vet, har ett mil­jö­vän­ligt gift­fritt sil­ver­smyc­ke som ska auk­tio­ne­ras ut ef­ter fes­ten till för­mån för skydds­fon­den.

Spa­na även in pa­r­a­f­ri­id­rot­ta­ren Ron­ja Oja som har bäl­te och smyc­ke gjor­da av hen­nes eg­na me­dal­jer (bland dem 25 FM-guld). Oja, som är syn­ska­dad, fick en in­bju­dan i punkt­skrift vil­ket hon lär ha glatt sig över. Öv­re de­len av hen­nes klän­ning är för öv­rigt gjord av me­dalj­ban­den.

Gäs­ter­na

1 700 gäs­ter är in­bjud­na, vil­ket är un­ge­fär 300 fär­re än i fjol då Fin­land fi­ra­de ju­bi­le­um. Pre­si­dent Martti Ah­ti­saa­ri del­tar in­te på grund av en ryg­go­pe­ra­tion. In­te hel­ler Tel­ler­vo Ko­i­visto kom­mer att sy­nas bland gäs­ter­na, rap­por­te­rar Helsingin Sa­no­mat. Drygt 50 ve­te­ra­ner är in­bjud­na, varav tio är över 100 år.

De­ko­ra­tio­ner­na

De­ko­ra­tio­ner­na går i vitt och grönt. Blom­mor­na, främst vi­ta lil­jor, ro­sor och tul­pa­ner, kom­mer från in­hems­ka träd­går­dar som i si­na od­ling­ar an­vän­der bland an­nat skogs­flis och in­sjö­vat­ten. På vin­tern mins­kas be­lys­ning­en i växt­hu­sen för att spa­ra ener­gi.

Slot­tet ska även de­ko­re­ras med gran­ris, kvis­tar, kot­tar, orm­bun­kar, kavel­dun, hund­lo­ka och oli­ka sor­ters gräs från Gull­ran­da.

Även bott­nen i bloms­te­rar­range­mang­en har valts med tan­ke på mil­jö­vän­lig­het.

Samt­li­ga kärl och ställ­ning­ar är åter­vin­nings­ba­ra el­ler kan an­vän­das på nytt. Bloms­te­rar­range­mang­en binds med en tek­nik som tillå­ter att upp­sätt­ning­ar­na pla­ce­ras i fritt vat­ten.

Menyn

Gäs­ter­na bjuds på mat med en så li­ten mil­jö­be­last­ning som möj­ligt. Det bli myc­ket bär, grön­sa­ker, vild­fång­ad fisk och vilt på buffé­bor­det.

I år är in­gre­di­en­ser­na i slot­tets tra­di­tio­nel­la bål till 82 pro­cent av eko­lo­giskt ur­sprung. Även vi­ner­na är eko­lo­gis­ka och saf­ten pres­sad av äpp­len från träd­går­den i Gull­ran­da. Kaf­fet och te­et är till 100 pro­cent kli­mat­kom­pen­se­ra­de eko­pro­duk­ter.

Kol­di­ox­i­dav­tryc­ket har mi­ni­me­rats ock­så i pro­dukt­för­pack­ning­ar­na och trans­por­ter­na. Le­ve­ran­ser­na ut­förs bland an­nat med hy­brid­bi­lar och last­kär­ror. En del av de glas­flas­kor som används vi­da­re­för­äd­las till åter­vin­nings­de­sign. Matsvin­net i sam­band med fes­ten har följts upp i fle­ra år och den­na gång kom­mer det att va­ra mind­re än nå­gon­sin, med­de­lar pre­si­den­tens kans­li.

28 stu­de­ran­de från Kou­lutus­kes­kus Sal­pa­us i Lah­tis ar­be­tar i kö­ket och i ser­ve­ring­en. För fes­ten har de bland an­nat ba­kat fröknäc­ke­bröd och små­bröd på bond­bö­nor. 029 080 1351, jo­han­na.hagg­[email protected]­me­dia.fi

JO­HAN­NA HäGGBLOM

FO­TO: PRE­SI­DEN­TENS KANS­LI

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.