Fin­lands­svens­ka Pi­as sil­ver­dröm vi­sas upp på slot­tet

I 20 år har guld­sme­den Pia Wes­ter­berg i Eke­näs gått och pla­ne­rat smyc­ket i si­na dröm­mar. På tors­dag kväll vi­sas det upp fram­för mil­jon­tals fin­län­da­re.

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - JO­HAN­NA HäGGBLOM

Det grön-vi­ta sil­ver­smyc­ket av väst­ny­ländsk de­sign har en spän­nan­de histo­ria. Då Pia Wes­ter­berg stu­de­ra­de till guld­smed i Lah­tis för 20 år se­dan fick hon idén till smyc­ket, som se­dan dess le­gat på det ima­gi­nä­ra rit­bor­det.

Då Eri­ka Stell­berg, som stu­de­rar vid yr­kes­in­sti­tu­tet Ax­x­ell, gjor­de prak­tik hos Wes­ter­berg nu i höst be­slöt hon att gö­ra verklighet av pla­ner­na.

– Till­sam­mans med Eri­ka bör­ja­de vi skis­sa upp smyc­ket och val­de fär­ger. Det blev ett ge­men­samt pro­jekt in­om ra­men för prak­ti­ken, be­rät­tar Wes­ter­berg.

För en vec­ka se­dan slogs Wes­ter­berg av tan­ken att bju­da ut smyc­ket till nå­gon av gäs­ter­na på slotts­ba­len.

– Jag la­de ut en för­frå­gan via so­ci­a­la me­di­er och fick då kon­takt med Sil­ja Sark­ki­nen, ord­fö­ran­de för För­e­ning­en för mil­jö­fost­ran i Fin­land, som var iv­rig.

– Sil­ja skul­le just pro­va sin klän­ning hos söm­mers­kan och vi fick åka med. Hen­nes klän­ning var ock­så grön, och vi var räd­da att dräk­ten har en an­nan grön färg som in­te skul­le pas­sa med smyc­kets.

Men räds­lan var obe­fo­gad. Söm­mers­kan klipp­te ett per­fekt hals­hål och fär­ger­na mat­cha­de pre­cis.

Smyc­ket, som fått nam­net Fi­nal­ly, har där­med fått en dub­bel be­ty­del­se.

– För mig be­ty­der det ”Änt­li­gen fär­digt”. Sil­ja igen vil­le tol­ka det som att ”Änt­li­gen är mil­jön fram­me un­der slotts­ba­len”. Så det känns jät­te­bra!

Smyc­ket är gjort av sil­ver och be­står av 84 skilt emal­je­ra­de bitar i två oli­ka for­mer.

– Det är förs­ta gång­en ett av mi­na smyc­ken vi­sas upp på slotts­ba­len, så visst ska det bli spän­nan­de, sä­ger Wes­ter­berg.

Fins­ka na­tu­ren i fo­kus

Den fins­ka na­tu­ren kom­mer att sy­nas bland kväl­lens smyc­ken. Mil­jö­med­ve­ten­het lig­ger i ti­den och syns i te­ma­ti­ken, sä­ger Henrik Kihl­man, vd för Fin­lands Guldsmeds­för­bund.

– Vi kom­mer att få se fjä­ri­lar och trädslag, men ock­så älg­horn och Sai­men­vi­ka­ren. Här finns bland an­nat man­schett­knap­par av gädd­skinn och ör­häng­en av älg­klö­var, sä­ger Kihl­man som själv är bju­den till ba­len och kom­mer att bä­ra en nål med en ädelsten i frack­sla­get.

Ädel­ste­nen är sli­pad ur sam­ma kri­stall som i smyc­ket som guld­smeds­för­bun­det do­ne­ra­de till Jen­ni Hau­kio i fjol. Det är en kri­stall stor som två knyt­nä­var som hit­tats i Lu­umä­ki.

– Det är ett av de störs­ta kri­stall­fyn­den i hela Eu­ro­pa, kanske rentav det störs­ta, sä­ger Kihl­man.

– Tan­ken bakom do­na­tio­nen var att vi­sa att även Fin­land är ett land rikt på rå­va­ror jäm­för­ba­ra med Na­po­le­ons sa­fi­rer. Vi vill kun­na kon­kur­re­ra med allt glit­ter och gla­mour i and­ra län­der.

Hau­kio har bland an­nat bu­rit det do­ne­ra­de smyc­ket i sam­band med de svens­ka kung­lig­he­ter­nas be­sök och då pa­ret Macron var i Fin­land.

Kihl­mans fru kom­mer att bä­ra ett smyc­ke som ser ut som blåa ser­pen­ti­ner gjor­da av ano­di­se­rat ti­tan.

– Det är fjä­der­lätt, be­skri­ver han.

Smyc­ken är åter­vin­ning

Åter­vin­nings­te­mat syns ock­så bland smyc­ke­na.

– Smyc­ken har tra­di­tio­nellt all­tid va­rit åter­an­vän­da. Guldsme­der­na är ju egent­li­gen fö­re­gång­a­re in­om åter­vin­ning. Al­la smyc­ken är för­äd­la­de, om­gjor­da och smäl­ta av and­ra me­tal­ler, på­pe­kar Kihl­man.

Ett av smyc­ke­na, som kom­mer att bä­ras av ”skräp­po­li­sen” Mar­jo Vai­nio vid Van­da Ener­gi, är gjord av en me­tall­klump som hit­tats bland skräp på åter­vin­nings­cen­tra­len.

– Me­tall­bi­ten har smälts ner och för­gyllts med guld.

Vai­nio job­bar med att be­sö­ka sko­lor, bo­stads­ak­tie­bo­lag och för­e­ning­ar i Ny­land för att be­rät­ta hur man åter­vin­ner och kon­su­me­rar håll­bart, skri­ver MTV:s nyheter.

Även smyc­ken gjor­da till för­mån för Ös­ter­sjön kom­mer att va­ra väl­re­pre­sen­te­ra­de.

– Dess­utom har det bli­vit van­li­ga­re att män bär smyc­ken, sä­ger Kihl­man.

FO­TO: PIA WES­TER­BERG

Över hund­ra timmar ar­be­te lig­ger bakom smyc­ket Fi­nal­ly.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.