Lant­dags­ba­ler

Hufvudstadsbladet - - Nyheter -

●●Ba­ler var om­tyck­ta säll­skaps­nö­jen un­der 1800-ta­let.

●●Den förs­ta lant­dags­ba­len ord­na­des den 28 mars 1809 i Borgå sam­ma dag som lant­da­gen in­vig­des. På av­slut­nings­da­gen fy­ra må­na­der se­na­re i ju­li ord­na­de man ock­så en bal.

●●Till den and­ra ba­len ha­de man byggt en sal och ett för­mak av gran­ris och se­gel­duk på går­den fram­för gym­na­si­et i Borgå.

●●Ef­ter det gick det över 50 år tills näs­ta lant­dags­bal hölls, och det var den 18 sep­tem­ber 1863.

●●Un­der se­na­re de­len av 1800-ta­let ha­de man ibland en bal i sam­band med lant­da­gar­na, men in­te all­tid.

●●Un­der lant­da­gen 1888 hölls ba­len i kej­ser­li­ga slot­tet, som i dag är pre­si­dent­slot­tet.

●●Ba­ler­na på Rid­dar­hu­set, som ord­nats se­dan 1920-ta­let, räk­nar sig som arv­ta­ga­re till lant­dags­ba­ler­na.

●●En­ligt pre­si­dent­kans­li­et in­spi­re­ra­des Fin­land av lant­dags­ba­ler­na när man bör­ja­de ord­na mot­tag­ning­ar och fes­ter på själv­stän­dig­hets­da­gen. Käl­lor: Adeln och dess hus, Borgå 1809 – Ce­re­mo­ni och fest

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.