Brexit i par­la­men­tet

Hufvudstadsbladet - - Nyheter -

●●Den 11 de­cem­ber ska det brit­tis­ka un­der­hu­set rös­ta om det ut­trä­des­av­tal som har ta­gits fram i för­hand­ling­ar med EU se­dan som­ma­ren 2017.

●●Om det blir ett ja lig­ger vägen öp­pen för ett ord­nat ut­trä­de, i en­lig­het med av­ta­let. For­mellt ska då även av­ta­let god­kän­nas av EU-par­la­men­tet, tro­li­gen i mars, var­på även de kvar­stan­nan­de EUlän­der­na ger sitt slut­li­ga ja vid ett mö­te i mi­nister­rå­det.

●●Om det blir ett nej i det brit­tis­ka par­la­men­tet har pre­miär­mi­nis­ter The­re­sa Mays re­ge­ring tre vec­kor på sig att för­kla­ra hur den tän­ker gå vi­da­re och där­på yt­ter­li­ga­re en vec­ka för att läg­ga fram ett fär­digt för­slag om det. Många be­dö­ma­re räk­nar med att May i förs­ta hand i så fall för­sö­ker läg­ga fram av­ta­let på nytt, even­tu­ellt ef­ter att ha fått ige­nom vis­sa smär­re för­änd­ring­ar el­ler till­lägg. Par­la­men­tet har sam­ti­digt gett sig självt rät­ten att gö­ra till­lägg till ut­ta­lan­det, i hopp om att tvinga fram om­röst­ning­ar om and­ra al­ter­na­tiv – även om de i så fall in­te är bin­dan­de.

●●Om det blir nej på nytt är osä­ker­he­ten stor om följ­der­na. Al­ter­na­ti­ven kan i så fall bli allt från ett helt av­tals­löst ut­trä­de till ett fram­flyt­tat ut­trä­des­da­tum, ny­val el­ler en ny folk­om­röst­ning.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.