Ru­mä­ni­en

Hufvudstadsbladet - - Nyheter -

●●Ru­mä­ni­en lig­ger i syd­öst­ra Eu­ro­pa, är till ytan un­ge­fär li­ka stort som Norr­land och grän­sar till Mol­da­vi­en i nord­ost, Ukrai­na i nord och öst, Ung­ern och Ser­bi­en i väst samt Bul­ga­ri­en i sö­der. Lan­det är EU:s sjun­de störs­ta sett till folk­mäng­den, med 19,5 mil­jo­ner in­vå­na­re, varav runt två mil­jo­ner i hu­vud­sta­den Bu­ka­rest.

●●Pre­si­dent se­dan de­cem­ber 2014 är Klaus Io­han­nis (född 1959), for­mellt obe­ro­en­de men in­vald som ledare för li­be­ral­kon­ser­va­ti­va PNL. ●●Pre­miär­mi­nis­ter se­dan ja­nu­a­ri 2018 är Vi­o­ri­ca Dan­ci­la (född 1963), som le­der en ko­a­li­tion mel­lan so­ci­al­de­mo­kra­tis­ka PSD och li­be­ra­la Al­de.

●●Ef­ter en lång tid un­der Os­mans­ka ri­ket blev Ru­mä­ni­en själv­stän­digt 1877. Ef­ter att ha del­ta­git i and­ra världs­kri­get på tysk si­da blev lan­det en kom­mu­nis­tisk folk­re­pu­blik, från 1965–89 styrd av dik­ta­torn Ni­co­lae Ceau­se­scu.

●●Ru­mä­ni­en blev med­lem i Na­to 2004 och i EU från den 1 ja­nu­a­ri 2007. Lan­det är dock var­ken med i eu­ro­sam­ar­be­tet el­ler Scheng­en­om­rå­det.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.