Bosnisk ge­ne­ral un­der kri­get gri­pen för brott

En ti­di­ga­re ge­ne­ral som stred på den bosni­a­kis­ka si­dan i Bosni­en­k­ri­get har gri­pits. Dre­ko­vic an­kla­gas för krigs­för­bry­tel­ser när han be­ord­ra­de be­skjut­ning av en ser­bisk stad.

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - TT-AFP

En­ligt lan­dets krigs­brotts­å­kla­ga­re har AP/TT be­ord­rat ar­til­le­ri­be­skjut­ning mot den mesta­dels ser­bis­ka sta­den Kali­no­vik un­der fle­ra till­fäl­len 1995. I sam­band med be­skjut­ning­en dö­da­des en 15-åring och många barn och vux­na ska­da­des. Dess­utom led­de den till om­fat­tan­de för­stö­rel­se, en­ligt åkla­ga­ren.

Strax ef­ter kri­get läm­na­de han sin post och bör­ja­de job­ba som råd­gi­va­re till bosni­a­kis­ka po­li­ti­ker.

Ra­miz Dre­ko­vic var ur­sprung­li­gen kap­ten i den ju­go­sla­vis­ka mi­li­tä­ren, men blev se­na­re en av de högst upp­sat­ta ge­ne­ra­ler­na i den bosnis­ka ar­mén.

Dre­ko­vic, 62, är den tred­je ge­ne­ra­len från de bosni­a­kis­ka styr­kor­na som an­kla­gas för krigs­för­bry­tel­ser un­der de tre se­nas­te åren. De and­ra två ge­ne­ra­ler­na vän­tar på att stäl­las in­för rät­ta. I för­ra vec­kan frikän­des en bosni­a­kisk ti­di­ga­re be­fäl­ha-

va­re från an­kla­gel­ser om att han dö­dat ser­bis­ka fång­ar un­der kri­gets in­led­ning.

Om­kring 130 000 män­ni­skor dö­da­des i kri­gen i fö­re det­ta Ju­go­sla­vi­en, mer­par­ten i Bosni­en­k­ri­get 1992– 1995.

FO­TO: TT-AP/AMEL EMRIC

Om­kring 130 000 män­ni­skor dö­da­des i kri­gen i fö­re det­ta Ju­go­sla­vi­en. Den be­röm­da 1500-tals­bron som för­stör­des i Mos­tar i Bosni­en blev en sym­bol för kri­get. På bil­den syns en åter­upp­bygg­nad av bron.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.