Bosni­en­k­ri­get

Hufvudstadsbladet - - Nyheter -

●●Det for­na Ju­go­sla­vi­en ut­gjor­des av da­gens Ser­bi­en, Mon­te­negro, Ko­so­vo, Ma­ke­do­ni­en, Kro­a­ti­en, Slo­ve­ni­en och Bosni­en-Her­ce­go­vi­na men splitt­ra­des un­der fle­ra krig på 1990-ta­let.

●●I Bosni­en på­gick kri­get från 1992 till 1995 mel­lan främst tre par­ter: den bosni­a­kiskt do­mi­ne­ra­de re­ge­rings­ar­mén, bosni­en­kro­a­tis­ka styr­kor i väst och syd samt bosni­en­ser­bis­ka styr­kor i nord och öst. Trots att FN-styr­kor fanns på plats re­dan från 1992 dröj­de det fram till hös­ten 1995 in­nan stri­der­na tog slut, främst fram­tving­at av om­fat­tan­de Na­to­an­fall mot den bosni­en­ser­bis­ka ar­mén.

●●I och med Day­to­nav­ta­let i no­vem­ber 1995 ska­pa­des det po­li­tis­ka sy­stem som fort­fa­ran­de rå­der i Bosni­en, med en kom­pli­ce­rad makt­del­ning mel­lan bosni­a­ker, kro­a­ter och ser­ber.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.