Världs­le­da­re hed­rar Bush den äld­re

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - TT-AFP

Ut­länds­ka stats- och re­ge­rings­che­fer och högt upp­sat­ta ame­ri­kans­ka ledare tar un­der ons­da­gen ett sista far­väl av USA:s ti­di­ga­re pre­si­dent Ge­or­ge H W Bush.

Till stats­be­grav­ning­en, som äger rum i Washing­ton Na­tio­nal Cat­he­dral i hu­vud­sta­den Washing­ton DC, kom­mer bland and­ra Stor­bri­tan­ni­ens kron­prins Char­les, Tysklands för­bunds­kans­ler Ang­e­la Mer­kel, Jor­da­ni­ens kung Ab­dul­lah och drott­ning Ra­nia samt Po­lens ti­di­ga­re pre­si­dent, freds­pris­ta­ga­ren Lech Wa­le­sa.

Även USA:s nu­va­ran­de pre­si­dent Do­nald Trump och hans hust­ru Me­la­nia när­va­rar vid be­grav­ning­en av USA:s 41:e pre­si­dent.

Re­la­tio­nen mel­lan Trump och fa­mil­jen Bush har dock va­rit fros­tig se­dan Trump at­tac­ke­ra­de Ge­or­ge H W Bus­hs son Jeb Bush un­der val­rö­rel­sen 2016.

Trump del­tog in­te vid be­grav­ning­en av Ge­or­ge H W Bus­hs hust­ru Bar­ba­ra Bush i april i år.

Do­nald Trump har med­de­lat att ons­dag är en na­tio­nell sor­ge­dag. Jord­fäst­ning­en äger rum i Tex­as på tors­da­gen.

Re­pu­bli­ka­nen Ge­or­ge H W Bush var pre­si­dent mel­lan 1989 och 1993.

Han av­led i sitt hem i fre­dags, 94 år gam­mal.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.