Nej till FN:s mi­gra­tions­av­tal

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - TT-REU­TERS

Bul­ga­ri­en kom­mer in­te att an­slu­ta sig till FN:s mi­gra­tions­av­tal som an­tas for­mellt i Ma­roc­ko un­der näs­ta vec­ka.

Re­ge­ring­en skri­ver i ett ut­ta­lan­de att be­slu­tet kom­mer att skyd­da lan­dets och med­bor­gar­nas in­tres­sen.

Av­ta­let hand­lar del­vis om hur mi­gran­ter ska skyd­das, hur de ska in­te­gre­ras i nya län­der och hur de ska kun­na skic­kas till­ba­ka till si­na hem­län­der.

Tex­ten blev fär­dig i ju­li i som­ras och ska god­kän­nas av en ma­jo­ri­tet av med­lems­län­der­na vid en högni­vå­kon­fe­rens i Marra­kesh i Ma­roc­ko den 10–11 de­cem­ber.

Där­ef­ter, se­na­re i de­cem­ber, an­tas mi­gra­tions­ram­ver­ket for­mellt som en re­so­lu­tion av FN:s ge­ne­ral­för­sam­ling i New York.

Fle­ra and­ra EU-län­der har re­dan nob­bat av­ta­let, där­ibland Ung­ern, Tjec­ki­en, Po­len och Slo­va­ki­en.

Bul­ga­ri­en lig­ger längs med en av rut­ter­na som många mi­gran­ter tar på vägen från Mel­la­nöstern till Väs­teu­ro­pa.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.