Mög­lig mus­mat hej­dar rym­dra­ket

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - TT

Att upp­täc­ka att den med­hav­da ma­ten är skämd är ing­en höj­da­re. Sär­skilt om man är på väg ut i rym­den. Men den­na gång upp­täck­te Na­sa fa­dä­sen i tid. Det var ett par­ti mat till ett ex­pe­ri­ment med möss på In­ter­na­tio­nel­la rymd­sta­tio­nen (ISS) som vi­sa­de sig då­ligt, vil­ket fick till följd att ra­ket­fö­re­ta­get Spa­ce X upp­skjut­ning flyt­tas från tis­da­gen till ons­da­gen.

”Mö­gel upp­täck­tes på mat­bi­tar­na till gna­gar­stu­di­en, in­nan de över­läm­na­des till Spa­ce X”, skri­ver USA:s rymd­sty­rel­se. ”Per­so­nal be­hö­ver en ex­tra dag för att by­ta ut mat­bi­tar­na”.

Mus­fod­ret är ba­ra en li­ten del av de sam­man­lagt 2,5 ton ut­rust­ning som ska fin­nas om­bord när Fal­con 9-ra­ke­ten väl kom­mer i väg från Flo­ri­da. Där finns ock­så för­nö­den­he­ter till ast­ro­nau­ter­na där up­pe, samt bland an­nat en li­ten sa­tel­lit byggd av stu­den­ter i År­hus.

I den dans­ka sta­den hål­ler man nu tum­mar­na för att slip­pa yt­ter­li­ga­re för­se­ning­ar.

– Den ska upp se­nast tors­dag, an­nars stäng­er bu­ti­ken så att sä­ga, be­rät­tar Ole J Knud­sen vid Aar­hus Uni­ver­si­tet för ny­hets­by­rån Rit­zau.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.