Spark­cy­keln blev för myc­ket i Madrid

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - TT-AFP

Sty­ret i Madrid sä­ger nej till de fö­re­tag som vill hy­ra ut elspark­cyklar i den spans­ka hu­vud­sta­den. Det in­ne­bär att de tre fö­re­tag som för när­va­ran­de er­bju­der des­sa fordon till in­vå­na­re och tu­ris­ter i Madrid ba­ra har någ­ra dygn på sig att av­lägs­na dem. Sta­den mo­ti­ve­rar be­slu­tet med att Li­me, Wind och svens­ka Voi, som er­bju­der tjäns­ten, in­te har gjort till­räck­ligt för att in­for­me­ra kun­der­na om reg­ler­na för hur cyk­lar­na får an­vän­das.

Samt­li­ga tre fö­re­tag bör­ja­de till­han­da­hål­la far­kos­ter­na – in­ter­na­tio­nellt kän­da som e-scoo­ters – i Madrid ti­di­ga­re i år ut­an att först ha sökt till­stånd. Ny­mo­dig­he­ten pres­sa­de po­li­ti­ker­na att re­gle­ra an­vänd­ning­en. Spark­cyk­lar­na får in­te kö­ras på trot­to­a­ren och in­te hel­ler på gå­ga­tor och torg.

De tre ak­tö­rer­na har möj­lig­het att ”när som helst” an­sö­ka om li­cens på nytt, sä­ger Madrids stads­hus i ett ut­ta­lan­de.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.