Jakt på re­bel­ler i Pa­pua

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - TT-AFP

In­do­ne­sis­ka sol­da­ter är på jakt ef­ter re­bel­ler som miss­tänks ha dö­dat ett tju­go­tal bygg­ar­be­ta­re i den oro­li­ga pro­vin­sen Pa­pua.

In­do­ne­sis­ka myn­dig­he­ter har än­nu in­te fast­ställt hur många som mis­te livet i hel­gens dåd, över­le­van­de vitt­nen ta­lar om minst 19. Se­pa­ra­tist­rö­rel­sen TPNPB har ta­git på sig mass­dö­dan­det i ett in­lägg på Fa­ce­book, i vil­ket det he­ter att man ta­git livet av 24 ar­be­ta­re.

Om­kring 150 mi­li­tä­rer sökte på ons­da­gen ige­nom ett ber­gigt, olän­digt om­rå­de i Ndu­ga i Pa­pua, där ett stat­ligt bo­lag byg­ger bro­ar och vägar. Många i Pa­pua ser den in­do­ne­sis­ka re­ge­ring­en som en ko­lo­ni­al­makt och dess byg­gan­de som ett sätt att ta yt­ter­li­ga­re kon­troll över re­gi­o­nen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.