Val­fri­het gäl­ler in­te funk­tions­hind­ra­de

Hufvudstadsbladet - - Opinion & Debatt - CHRISTI­NA AF HäLLSTRöM

SAM­HäL­LE Min yt­terst svårt funk­tions­hind­ra­de nor­mal­be­gå­va­de vux­na son skall nu ak­ti­ve­ras av Es­bo stad, pre­cis som ar­bets­mi­nis­ter Ja­ri Lind­ströms ar­bets­lö­sa. Ly­der in­te min son blir det sank­tion. Han mis­ter si­na per­son­li­ga as­si­sten­ter. I jäm­lik­he­tens namn?

Min son har i näs­tan tio år be­vil­jats per­son­lig as­si­stans i stäl­let för dag­cen­ter, som in­te pas­sar för en per­son som in­te kan an­vän­da si­na hän­der och som in­te på grund av aspi­ra­tions­risk kan äta nor­malt. Han blir sit­tan­de i sin rull­stol och tit­tar på när and­ra må­lar och äter. Det vill han in­te. I stäl­let till­bring­ar han ti­den med sin as­si­stent med att sur­fa på nä­tet (han an­vän­der ga­lant en hak-

joy­s­tick) el­ler med att gå på kafé el­ler konstut­ställ­ning­ar och kon­ser­ter. Nu när Ode-bib­li­o­te­ket öpp­nar är det ett näs­te för en per­son med svår funk­tions­ned­sätt­ning. Det verk­li­ga dag­cent­ret.

Men det kan bli slut på det go­da ho­tar Es­bo stads le­dan­de so­ci­al­ar­be­ta­re. Hon vet bätt­re. Hon vet att han bör ak­ti­ve­ras på dag­cen­ter och ly­der han in­te mis­ter han sin as­si­stans. Nu får han på nå­der as­si­stan­stim­mar ett halvt år fram­åt. Men na­tur­ligt­vis har röd­pen­nan stru­kit tolv timmar av det han bett om! Vem månn­tro lig­ger bakom röd­pen­nan i ri­ka Es­bo? Är det stads­di­rek­tö­ren, stads­sty­rel­sen el­ler sek­tor­che­fen som står bakom det hela?

Min son är in­te den en­da som in­te vill till dag­cen­ter. En rull­stol­s­tax­i­chauf­för be­rät­ta­de att han till dag­cen­ter kör två per­so­ner med funk­tions­ned­sätt­ning som av­skyr att

va­ra där, men blir ”tving­a­de” till det. Gäl­ler in­te val­fri­he­ten för svårt funk­tions­hind­ra­de och hur är det med själv­be­stäm­man­de­rät­ten?

En­ligt hör­sä­gen hör ri­ka Es­bo till de svå­ras­te och mest ri­gi­da när det gäl­ler att ge ser­vice till funk­tions­hind­ra­de. Till och med lil­la Sib­bo be­mö­ter si­na funk­tions­hind­ra­de på ett mänsk­ligt sätt. Det är svårt att i Es­bo få ve­ta var det finns bo­en­de­en­he­ter och det finns få möj­lig­he­ter att väl­ja. Allt är sek­re­tess­be­lagt som un­der Or­wells ti­der. Man blir ”pla­ce­rad” där var so­ci­a­len be­slu­tar och där det mot för­mo­dan finns en le­dig plats. Ti­den är på kort hos so­ci­al­ar­be­ta­ren och om man rå­kar få träf­fa hen­ne kan det bli den förs­ta och den sista gång­en.

En funk­tions­hind­rad per­son med många pro­blem har un­der ett år träf­fat tre so­ci­al­ar­be­ta­re som nu al­la tre har

slu­tat! So­ci­al­ar­be­tar­nas ar­bets­bör­da är enorm och le­dar­ska­pet skört. Hög­re lön hjäl­per in­te när det är så gott som omöj­ligt ut­fö­ra ett gott män­ni­sko­nä­ra ar­be­te. Unga män­ni­skor ut­bil­dar sig till so­ci­al­ar­be­ta­re för att kun­na hjäl­pa. Det från­tas dem. Åt­minsto­ne i Es­bo.

Helsingin Sa­no­mat skrev att So­ci­al- och häl­so­vård­mi­ni­s­te­ri­et har kra­schat på grund av då­ligt le­dar­skap. Av ju­ris­ter­na har 44 slu­tat un­der ett år. Hur många so­ci­al­ar­be­ta­re mås­te slu­ta i Es­bo in­nan högs­ta led­ning­en vid­tar åt­gär­der med kraft­tag? Vem el­ler vil­ka är det som står bakom röd­pen­nan och bakom det un­der­må­li­ga le­dar­ska­pet? Vem bär an­sva­ret?

han­di­kapp­mor, pen­sio­ne­rad sjuk­vårds­lä­ra­re, fack­lit­te­rär för­fat­ta­re, Es­bo

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.